Zdravotník/Zdravotnice zotavovacích akcí

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:01. 09. 2024 – 30. 09. 2024
Místo konání:Jihomoravský
Cena:4490 Kč za seminář

 

Účastníci se seznámí s právními a etickými aspekty role zdravotníka/zdravotnice v kontextu zotavovacích akcí, včetně důležitosti správného vedení zdravotnické dokumentace a efektivní komunikace s lékařskými profesionály. Program je zaměřen na praktickou aplikaci teoretických znalostí v různých situacích s cílem vybavit účastníky dovednostmi potřebnými pro rychlou a adekvátní reakci na rizikovou situaci.

  • První pomoc
  • Péče o nemocné
  • Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí
  • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • Základy stavby a funkce lidského těla
  • Základy zdravotnické dokumentace
  • Hygiena a epidemiologie
  • Záchrana tonoucího

Kurz vybaví uchazeče potřebnými znalostmi a dovednostmi pro výkon zdravotnického dozoru na zotavovacích akcích. Rozsah školení je stanoven výše uvedenou vyhláškou č. 422/2013 Sb.

Kurz je zakončen zkouškou (písemná a praktická část).

Doplňující informace:

Cíl akce:

Absolvent/absolventka získá nezbytné znalosti a dovednosti pro efektivní zajištění zdravotní péče na zotavovacích a jiných skupinových akcích. Nabude kompetence v oblasti první pomoci a péče o nemocné, s důrazem na rychlou a správnou reakci v nouzových situacích. Zároveň se seznámí s právními aspekty a etickými zásadami, které jsou nezbytné pro zodpovědné vykonávání role zdravotníka, včetně zásad vedení zdravotnické dokumentace a komunikace s lékařskými profesionály. Kurz rovněž poskytne důležité informace o hygieně a prevenci infekcí, čímž připraví účastníky na vytvoření bezpečného a zdravého prostředí pro všechny účastníky akcí.

Absolvent je oprávněn vykonávat funkci zdravotníka na pobytových zotavovacích akcích pořádaných státními i nestátními subjekty (např. akce pro děti a mládež – letní tábory, zimní lyžařské kurzy), na školách v přírodě, při pořádání hromadných kulturních, společenských a sportovních akcích.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé MŠ
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
pedagogové volného času