Jak podpořit třídu, aby byla fungujícím týmem?

Pořádá Akredika o.p.s.

Termín:na klíč

 
Program je zaměřený na pojmenování různých příležitostí, jak stmelit třídní kolektiv. Je vhodný zejména pro třídní učitele s tím, že ostatní učitelé podporují tento proces zařazováním diskusních aktivit, skupinové práce a kooperativního učení. Účastníci jsou spolutvůrci programu. Na začátku dostávají příležitost položit otázky, na které by v rámci programu chtěli dostat odpovědi.

Budování týmu třídy se v praxi odehrává ve třech fázích, které uvedený program rozebírá:

Přípravná fáze – seznamovací, poznávací a sebepoznávací aktivity, adaptace a harmonizace týmu, stmelování týmu, empatie, důvěra, tolerance, nastavení pravidel
Realizační fáze – analýza reality (SWOT), plánování a realizace činností, zpětná vazba a průběžné vyhodnocování
Vyhodnocovací fáze – vyhodnocení daného období na základě předem nastavených kritérií hodnocení

Přehled témat (příklady aktivit či podtémat) – popis:

Harmonizace a adaptace týmu (seznamovací a poznávací aktivity, lov lidí, přebíhaná, mašinky) – jednotliví zástupci týmu se poznávají v situacích, které nejsou běžné, učí se, že jinakost zástupců týmu je ku prospěchu týmu apod.
Empatie a důvěra (poslední slovo patří mně, pád důvěry, místo po mé pravici je volné…) – umění vcítit se do druhého a důvěřovat ostatním jsou nezbytnou podmínkou fungujícího týmu
Podnětné a bezpečné prostředí (materiální a technické vybavení učebny, sociálně komunikativní prostředí, efektivní x neefektivní komunikace, třídní pravidla) – podnětné prostředí je důležitým prostředkem pro nastavení týmu, pravidla nastavují podmínky pro vytvoření pocitu bezpečí a pohody pro každého zástupce týmu
Analýza a plánování (SWOT, plánování od konce, akční plán) – každý tým něco společně dělá/(řeší, vytváří), a proto je důležité vědět, jak na to, aby to dobře dopadlo!
Spolupráce x soupeření (o nebo x, počítám s tvojí pomocí, čtverce spolupráce) – na jednoduchých aktivitách tým pozná, že strategie spolupráce se vyplácí, že se práce zvládne rychleji kvalitněji, než když týmy mezi sebou soupeří
Skupinová práce (řeka) – je to, že dáme hlavy dohromady
Kooperativní učení (tvorba produktu) – všichni musí spolupracovat, každý má svoji roli a zadaní je tak složité, žádný zástupce týmu nemůže udělat práci za ostatní
Učení se navzájem (skládankové učení, kolující flipy, galerie) – když žáci dostanou příležitost, učí se navzájem
Diskuze a komunikace (čára, sociodrama, třífázový rozhovor) – tolerance názorů, přesvědčování se pomocí argumentů, demokratické rozhodování jako další pilíře fungujícího týmu
Řešení problémů (simulace, simulační hry) – strategie vítěz – vítěz versus strategie vítěz – poražený či poražený – poražený
Projekty (co je to projekt, příklady projektů) – činnost, která se od ostatních aktivit liší svým obsahem, rozsahem a dopadem
Kritéria hodnocení (průběžné a výroční vyhodnocování společné práce na základě předem nastavených kritérií hodnocení, průběžná zpětná vazba a sebehodnocení) – důraz na formativní hodnocení, kdy se hodnotí posun každého žáka, a na to, že hodnotu pro žáka má je to, čemu se hodnota přiřazuje, žák má dopředu vědět, za co a jak bude hodnocen
Reflexe učitele (otázky, dotazník) – učitel si nastavuje zrcadlo k vyhodnocení úspěšnosti své práce, aby svoji činnost neustále vylepšoval
Některé aktivity budou zařazeny jako ukázka, ostatní budou pouze představeny.

Obsah:

Seminář proběhne formou kombinace individuální a skupinové práce, diskuse budou probíhat v komunitním kruhu:

představení tématu a cílů semináře
představení lektora a účastníků
snos myšlenek na téma: Co umíme?
pojmenování vzdělávacích potřeb (resp. očekávání) k tématu ze strany účastníků (Co bychom se chtěli naučit? S čím si nevíme rady? Chtěli bychom odpovědi na tyto otázky…)
praktické ukázky aktivit/metod a forem
analýza ukázek
shrnutí na základě potřeb účastníků – vyhodnocení vůči cílům či otázkám z úvodu
zdroje
společná reflexe
Cíl kurzu:

Každý účastník by měl:

popsat metody, které směřují k poznávání žáků, rozvoji spolupráce a komunikace, diskusním dovednostem, tolerance, techniky na rozvoj empatie a důvěry aj.
analyzovat ukázky
popsat, jak řídit dlouhodobý třídní projekt
popsat, co jsou třídní pravidla a jak je možné zapojit žáky do tvorby třídních pravidel
popsat, jak si vést evidenci o posunu jednotlivých žáků a jak ji využívat v rámci vyhodnocování získaných dovedností i plánování dalšího postupu
pojmenovat evaluační nástroje vycházející z kritérií hodnocení
Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin

Pro koho je kurz určen: Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ a SŠ, zejména třídním učitelům.   

Doplňující informace:

Cíl akce:popsat metody, které směřují k poznávání žáků, rozvoji spolupráce a komunikace, diskusním dovednostem, tolerance, techniky na rozvoj empatie a důvěry aj. analyzovat ukázky popsat, jak řídit dlouhodobý třídní projekt popsat, co jsou třídní pravidla a jak j
Kontaktní email:alice.turkova@akredika.cz
Kontaktní tel.:775686206
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitel praktického vyučování
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
vychovatelé školských zařízení