Specifické poruchy učení pro asistenty pedagoga (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:21. 10. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1950 Kč za seminář

 

Definice specifických poruch učení, etiologie specifických poruch učení, zásady péče o tyto děti v kompetencích asistenta pedagoga, konkrétní činnosti péče o tyto děti v kompetencích asistenta pedagoga v oblasti poznávacích funkcí (sluchová diferenciace řeči, zraková percepce, prostorová orientace, sekvence, posloupnost, paměť, pohotovost mluvidel, slovní zásoba), techniky čtení, psaní a matematických schopností, role asistenta pedagoga v péči o žáky se specifickými poruchami učení (užití praktických příkladů), plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán a role asistenta pedagoga v jeho realizaci (užití praktických příkladů, role asistenta pedagoga v jejich naplňování), konkrétní příklady činnosti asistenta pedagoga v péči o žáka se specifickými poruchami učení, řízená diskuze, vyhodnocení přínosů semináře.

Doplňující informace:

Cíl akce:

Účastníci se seznámí se základními teoretickými východisky problematiky specifických poruch učení, jejich příčinami. Zjistí, jak a v jakých oblastech mohou dle svých kompetencí s těmito dětmi pracovat. Seznámí se s plánem pedagogické podpory a individuálním vzdělávacím plánem a participací asistenta pedagoga v jejich naplňování. Důraz bude kladem na roli asistenta pedagoga v péči o žáky se specifickými poruchami učení. V rámci řízené diskuze bude docházet k předávání příkladů dobré praxe a odpovědím na konkrétní dotazy. Budou rozbíjeny schopnost orientace v obecných zásadách pedagogické práce s dětmi se specifickými poruchami učení (příprava na výuku, podpora v průběhu vyučování, orientace v systému hodnocení žáka, pobyt dítěte ve škole), schopnost spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky v souladu s podmínkami školní práce, schopnost spolupracovat s učitelem při výchovně-vzdělávací práci ve třídě a podpora žáků se specifickými poruchami učení při zvládání požadavků školy.

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
vychovatelé školských zařízení
pedagogové volného času