PP 638 Formativní versus sumativní hodnocení 01.10.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:01. 10. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Podrobný přehled témat výuky (obsah), anotace kurzu Přehled témat: sumativní x formativní hodnocení známkování hodnocení v transmisivní a konstruktivistické škole portfólia cíle a kritéria hodnocení efektivní zpětná vazba, vnitřní motivace k učení     Forma a průběh: Seminář proběhne formou kombinace individuální a skupinové práce, diskuse budou probíhat v komunitním kruhu: představení tématu a cílů semináře představení lektora a účastníků snos myšlenek na téma: Co umíme? pojmenování vzdělávacích potřeb (resp. očekávání) k tématu ze strany účastníků (Co bychom se chtěli naučit? S čím si nevíme rady? Chtěli bychom odpovědi na tyto otázky…) praktické ukázky výukových metod k tématu – přímá práce účastníků kombinovaná s pozorováním videí analýza ukázek plánování dle potřeb účastníků společná reflexe – přijímání a poskytování zpětné vazby k prezentovaným plánům i přípravám   Anotace: V rámci tématu se seznámíme s různými pohledy na proces hodnocení dovedností žáků, produktů, které žáci vytvářejí, a procesů, kterými procházejí. Porovnáme hodnocení žáků vzhledem k cílům (sumativní hodnocení) a vzhledem k jejich individuálnímu pokroku (formativní hodnocení). Zaměříme se na to, jak sbírat informace o jednotlivých žácích, abychom jim mohli poskytnout ucelenou zpětnou vazbu a jak k tomuto účelu slouží žákovská portfolia. Budeme hodnotit s pomocí kritérií hodnocení a sestavovat jednoduchý kriteriální rámec hodnocení. Zvláštní prostor bude věnován hodnocení dovedností, které směřují k rozvoji klíčových kompetencí. Toto téma významně souvisí se zaváděním inkluzívního vzdělávání do praxe škol.

Doplňující informace:

Cíl akce:Vzdělávací záměr, cíl Každý účastník by měl umět: vyjmenovat příležitosti, jak formativní hodnocení přispívá k inkluzi analyzovat pojmy používané v oblasti hodnocení porovnat formativní a sumativní hodnocení popsat vlastnosti účinné zpětné vazby popsat negativa, která přináší známkování formulovat funkční (SMART) cíle s pomocí Bloomovy taxonomie jako východisko pro hodnocení popsat různé způsoby hodnocení dovedností žáků, produktů, které vytvořili, a procesů, kterými aktivně prošli vytvořit příklad kritérií, ukazatelů (indikátorů) a nástrojů pro hodnocení vybrané oblasti
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně