PP 639 Jak realizovat adaptační kurz (pobytovou akci pro žáky s programem). 21.10.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:21. 10. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Žáci ve školní třídě jsou sociální skupinou, o kterou je nutné pečovat od počátku jejího vzniku. Adaptační kurzy jsou efektivním nástrojem pro nastartování zdravých sociálních vazeb mezi žáky a vytvoření funkčního a bezpečného kolektivu. Těchto cílů lze dosáhnout prostřednictvím konkrétních her, technik a aktivit, které zajistí vašemu adaptačnímu kurzu nejen efektivitu, ale i potřebnou atraktivitu pro žáky. Seminář poskytne dostatek odborných teoretických i praktických informací, jak adaptační kurz (či jinou pobytovou akci pro žáky kolektivů, kteří se již znají a kde je třeba zajistit nosný preventivní program) naplánovat, připravit a poté efektivně realizovat. Budou probrány obecné podmínky vhodného místa, času, délky pobytu, personálního zajištění a především dostatek adekvátních činností, které nejen budou žáky bavit, ale splní také preventivní cíle jako je seznámení, společný zážitek, podpora vzájemné komunikace a spolupráce mezi žáky. Tento fakt už sám o sobě splňuje cíle primární prevence projevů rizikového chování – nepřátelské chování, agrese, šikana, vyčleňování či ignorace některých členů kolektivu. Seminář se zabývá tématem obecné – primárně preventivní práce s třídami na školách v rámci adaptačních – seznamujících se akcí pro nové kolektivy – jejich smyslem, cíli, pravidly, strukturou, obsahem (tématy), důležitými ovlivňujícími faktory i možnými potížemi, které se mohou při této preventivní práci se skupinou vyskytnout. Seminář obsahuje jednak teoretická východiska práce se třídou, na straně druhé budou účastníci interaktivní formou seznámeni s názornými ukázkami konkrétních aktivit – na vlastní kůži si vyzkouší některé aktivity a hry, přímo použitelné při práci se třídou na adaptační nebo pobytové akci. Lektor jakožto školní psycholog a preventista se bude snažit předat vědomosti a zkušenosti získaná teoretickým studiem psychologie a praktickými zkušenostmi nabytými ve sféře školního prostředí a pedagogicko-psychologického kontextu.  Po celou dobu programu bude vymezen čas a prostor pro vlastní dotazy a připomínky samotných účastníků. Cíle primárně preventivní práce s třídními kolektivy v rámci adaptačních /pobytových akcí s programem (proč vlastně máme realizovat „adapťák?) 0,5 hod Podmínky realizace adaptačních (pobytových) akcí pro žáky nově vznikajících (nebo i jiných) třídních kolektivů. 1 hod Čas – začátek, konec, rozdělení do časových úseků, přestávky a celková časová dotace preventivně adaptačních akcí. Prostor – vhodné místo, úprava místa konání, potřebné vybavení a pomůcky. Personální obsazení (kdo by se měl na této práci podílet a proč). Struktura ucelené práce se skupinou na adaptační/pobytové akci s programem (jednotlivé fáze a jejich pořadí). 0,5 hod Pravidla: 0,5 hod přístupu v chování k žákům/studentům – jak s nimi mluvit, jakou rétoriku použít chování žáků a studentů účastnících se těchto preventivních hodin. Názorné praktické ukázky konkrétních aktivit zaměřené na pobavení, aktivaci resp. odreagování, tzn. ice-breaker games neboli ledolamky (např.: Příběh do kruhu; Živé pexeso; Farma zvířat; Kostka; Hra Bang na jména; Házení míčky v kruhu se jmény; Co děláš?; Viking, slon a anděl; Molekuly aj.) 1 hod Názorné praktické ukázky konkrétních aktivit zaměřené na seznámení s úvodem i následnou reflexí (např.: Nálepky; Tabulka, jak se známe; Co nás spojuje; Ciferník; Dvě pravdy a jedna lež; Erby; aj.) 1 hod Názorné praktické ukázky konkrétních aktivit zaměřené na komunikaci a spolupráci s úvodem i následnou reflexí (např.; Soutěže v párech; Komunikační skupinky; Vznik drbů; Jeleni a laně; Padavé nádraží; Gordický uzel; Pohádky; Mafiáni;  Stavba věží; Tidli Tidli; Dotknutí se balónku; Společná stavba aj.) 2 hod. Prevence a řešení možných potíží při skupinové práci se žáky s a studenty (schopnost pozornosti, sebereflexe, motivace, narušování programu, nechuť, zvládání afektů aj.)        1 hod Shrnutí, dotazy, zpětná vazba. 0,5 hod

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastník bude informován o smyslu a cílech adaptačních resp. pobytových akcí s programem pro žáky a studenty nově vznikajících (i jiných) kolektivů získá základní teoretické i praktické informace ke struktuře, podmínkám (čas, místo, délka pobytu a potřebné materiální vybavení) a personálním obsazení při adaptačních resp. pobytových akcích s programem pro třídní kolektivy bude poučen o pravidlech chování účastníků i realizátorů adaptačních a pobytových akcí s programem prožije a zkusí si praktické ukázky konkrétních aktivit využitelných při adaptačních resp. pobytových akcích s programem se skupinou žáků a studentů = dozví se témata, kterými je možné tyto akce naplnit bude seznámen s prevencí a řešením potíží, které se při adaptačních a pobytových akcích s programem pro třídní kolektivy mohou vyskytnout
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
výchovní poradci
pedagogové volného času
ředitelé škol a školských zařízení
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně