PP 645 Prevence rizikového chování, řešení, předcházení – webinář 13.11.2024, 9:30–12:45

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:13. 11. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:1500

 
Rizikového chování zahrnuje tři základní faktory, které se vzájemně podmiňují a prolínají. Tam, kde se setkáváme s jednou z forem rizikového chování, vnímáme možnost výskytu souvisejících problémů z jiné oblasti. Problematika chování zahrnuje v první řadě oblast závislostí, zneužívání návykových látek počínaje nikotinismem. Dalším faktorem je problematika nepřizpůsobivého chování, agresivity, násilí. Problematika zahrnuje také agresivní chování zaměřené proti sobě (tedy poruchy příjmu potravy, chování sebepoškozující).  Třetí oblastí rizikového chování je rizikové chování v oblasti sexuality, tedy promiskuita, časný start do sexuálně aktivního života, časná a nechtěná těhotenství, pohlavní choroby. Seminář je postaven na prožitkové pedagogice, nabízí různorodé metody prožitkové práce s žáky ověřené v praxi, které žáky vedou ke zdravým postojům k této problematice, zdravému životnímu stylu, respektu k druhému, posílení sebeúcty.  Podává základní informace k jednotlivým tématům, doplňuje téma také pohledem bio-psycho-sociálním. Zaměřuje se na faktory vnitřní i vnější, které napomáhají/ eliminují závislostní a rizikové chování žáků a studentů. Téma je doplněno kazuistikami z praxe pedagogické i přísedícího soudce v oboru trestního práva. Základní informace k rizikovému chování žáků ze všech tří oblastí viz výše.  1 hod Agrese, násilí, konflikt – řešení a předcházení. Základní informace k tématu, možné příčiny, metody práce s kolektivem žáků. 1 hod. Přestávka 30 minut Agrese směřovaná proti sobě, poruchy přijmu potravy, sebepoškozování – metody práce s žáky, kolektivem třídy 1 hod Promiskuita, ranný vstup do sexuálně aktivního života a jeho důsledky v rovině bio- psycho- sociální, metody integrace zdravé sexuality do vztahů, schopnost tolerovat rozdílnost, respekt k originalitě osobnosti, metody posílení sebeúcty  1 hod

Doplňující informace:

Cíl akce:Rozpoznat rizikové chování žáků, zvládat základní preventivní metody eliminující rizikové chování žáků a navozující zdravé klima třídy.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitel – metodik prevence
výchovní poradci
pedagogové volného času
učitelé ZUŠ a SUŠ
ředitelé škol a školských zařízení
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně