PP 654 Žák s ADHD ve školním kolektivu – o přestávce i ve výuce. 08.11.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:08. 11. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Cílem vzdělávacího semináře/praktického workshopu je pomoci pedagogickým pracovníkům lépe se orientovat v problematice ADHD a jejich projevů u žáků ve školním prostředí. Cílem není naučit pedagogické pracovníky, jak odstraňovat nežádoucí chování, ale nabídnout jim možnosti, jakým způsobem důsledky tohoto chování regulovat a jak upravit podmínky výuky, aby byl minimalizován vliv negativních projevů dítěte na jeho výsledky školní práce a práce celé školní třídy. Obsahem vzdělávacího semináře/praktického workshopu je představení diagnózy ADHD, včetně nejčastějších specifik pojící se s touto diagnózou. Představíme základní postupy, možnosti prevence a působení na žáka s ADHD. Součástí je i krizový postup, pedagogičtí pracovníci se naučí vést záznamy problémového chování. Bude jim představen dotazník předcházení problémovému chování a jeho možné úpravy dle individuálních potřeb žáka tak, aby byl minimalizován vliv negativních projevů dítěte na jeho výsledky školní práce a práce celé školní třídy. Součástí vzdělávacího kurzu je práce se socio-emočním deficitem a smyslovou dysregulací jako možnou příčinou nevhodného chování či neschopnosti orientovat se ve vztazích v třídním kolektivu. Snahou semináře je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti odměn a trestů u dětí s problémovým chováním. Dále pravidla pro nastavení funkčního odměnového systému. Důležité je, že všichni, kdo s žákem pracují, musí používat stejné výchovné prostředky. Dítě s poruchou chování nelze „opravit“, ale je možné mu upravit podmínky ke vzdělávání takovým způsobem, aby mohlo v třídním kolektivu být spokojené.   Cílem tohoto vzdělávacího semináře není pouhá teorie, ale hlavně praktické zkušenosti a rady, jak žákovi i školní třídě pomoci ke společnému fungování ve školním prostředí. Představení diagnózy ADHD, popis specifik. V třídních kolektivech je stále více žáků, kteří mají specifické problémy učení nebo chování. Hlavními rysy ADHD jsou nepozornost, impulzivita a nadměrná aktivita vymykající se obvyklému chování dětí v daném věku. Při diagnostice se používají kritéria podle MKN-10. ADHD se u každého dítěte může projevovat jinak, diagnostiku však usnadňuje přítomnost některých hlavních příznaků. Ty se rozdělují do tří hlavních oblastí: Nepozornost žák musí vynakládat velké úsilí k udržení pozornosti; žákovi dělá potíže všímat si detailů a dělá chyby z nepozornosti; pro žáka je náročné naslouchat a řídit se podle pokynů, musí vynaložit značné úsilí, aby dokončil úkol nebo aktivitu; pro žáka je náročné vynaložit déletrvající duševní úsilí; žák často někde odkládá nebo zapomíná své věci; pozornost žáka snadno odvádějí různé vnější podněty. Hyperaktivita trvalý neklid rukou a nohou; žák musí vynaložit značné úsilí, aby vydrželo klidně sedět nebo si hrát; Impulzivita když žák mluví, jeho příval slov lze jen těžko zastavit; žák má potíž vyčkat, až na něj přijde řada, aby se na dané téma samo vyjádřilo; rušivé chování vůči ostatním. Dílčí hodinová dotace: 1 hodina  Bariéry v práci pedagoga Pedagogičtí pracovníci budou seznámeni s možnými riziky a bariérami pedagoga (osobnostní předpoklady, připravenost na práci, znalost x neznalost problematiky ADHD, přístupu k dítěti/žákovi). Možná úskalí při kontaktu s dítětem, asistentem pedagoga a rodiči. Typologie žáka – v čem mu pomáhat. Dílčí hodinová dotace: 2 hodiny  Problémové chování Co je problémové chování? Seznámení s možnými příčinami a formami. Nastínění základních postupů: prevence a krizový přístup. Možnosti působení na žáka, krizové scénáře. Jaké jsou možnosti ovlivňování důsledků chování žáků s ADHD. Jak se tvoří záznamy problémového chování, dotazník předcházení problémovému chování. Dílčí hodinová dotace: 1 hodina Smyslová sensitivita jako jeden ze spouštěčů problémového chování Pedagogičtí pracovníci se seznámí s pojmy Hyposensivita vs. Hypersensitivita, screening senzorického profilu a jeho význam u dítěte s problémovým chováním. Problémové chování jako reakce na nevhodně nastavené prostředí, nepříjemné smyslové podněty, adaptaci v neznámém (nevhodném) prostředí. Nerespektování odlišnosti dítěte či nevhodný přístup k tomuto dítěti. !!! Nezbytnost bezpečného prostředí pro dítě s problémovým chováním !!! Dílčí hodinová dotace: 2 hodiny Práce s emocemi, emoční zkušenost Diskuse s účastníky kurzu na témata: Co jsou emoce a k čemu nám slouží? Jak se cítíme? Co je nám příjemné či nepříjemné? Jak druhým dáváme najevo, co se v nás děje? Jak se emoce vážou k myšlení? Socio-emoční deficit jako příčina nevhodného chování, neschopnost orientovat se ve vztazích a předvídat reakce druhých lidí, snížená schopnost chápání pravidel sociální interakce, omezená schopnost vyjadřovat a rozumět emocím druhých lidí. Úzkost, strach – obranná reakce při pocitu ohrožení – i nelogickém! Dílčí hodinová dotace: 1 hodina Název modulu – Výchovné prostředky Zvýšení kompetencí v oblasti odměn a trestů u dětí s problémovým chováním. Pravidla pro nastavení funkčního odměnového systému. Jasné stanovení konkrétních kritérií k hodnocení. Při redukci nežádoucího chování musíme vždy současně nabídnout jiné alternativy chování, které vedou k dosažení žádoucího cíle vhodnějším způsobem. !!! Všichni, kdo s dítětem/žákem pracují, musí používat stejné výchovné prostředky !!! Dílčí hodinová dotace: 1 hodiny

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem vzdělávacího semináře/praktického workshopu je pomoci pedagogickým pracovníkům lépe se orientovat v problematice ADHD a jejich projevů u žáků ve školním prostředí. Cílem není naučit pedagogické pracovníky, jak odstraňovat nežádoucí chování, ale nabídnout jim možnosti, jakým způsobem důsledky tohoto chování regulovat a jak upravit podmínky výuky, aby byl minimalizován vliv negativních projevů dítěte na jeho výsledky školní práce a práce celé školní třídy.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
psychologové
učitelé speciálních škol
učitel – metodik prevence
výchovní poradci
pedagogové volného času
vychovatelé školských zařízení
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé MŠ