AJ 375 Basics of English Phonetics – Sound English not „Czenglish“ – webinář 23.10.2024, 9:30–16:30

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:23. 10. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Seminář představí posluchačům základní aspekty fonetiky s přihlédnutím k britským standardům. Budou představeny konkrétní hlásky, jejich obměny v kontextu slabik a slov a srovnání s hláskami českými, tj. budou vytyčeny rozdíly, které obvykle český mluvčí nevnímá a užívá tak hlásky chybně vlivem mateřského jazyka. Následně budou v semináři popsány základy přízvuku a jeho vliv na změny významu slova, základní intonační vzorce britské angličtiny, které jsou typické a rozhodující pro výpovědní hodnotu dané komunikační jednotky. Seminář je koncipován tak, aby pro každý jev byla představena cvičení, která lze využít ve výuce: nejen pro praktický nácvik správné výslovnosti jednotlivých jevů (fyzickými cvičeními, obrázky, zvukovými labyrinty, básničkami, poslechovými cvičeními, užitím výslovnostních kontrastů, užitím fonetické abecedy, rytmizovanými texty), ale i pro pochopení významových rozdílů v případě chybné výslovnosti či intonace.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem semináře je poukázat na nezbytnost zařazení nácviku správné výslovnosti do výuky anglického jazyka a seznámit učitele s metodami, které lze ve výuce využít. Cílem je, aby si učitelé na základě znalosti základních principů anglické fonetiky osvojili vnímání rozdílů mezi anglickými a českými hláskami, přízvukem i intonací, které, pokud nejsou zohledňovány, vedou k tomu, že žáci umí sice gramatiku i slovní zásobu, ale chybí jim výslovnostní znalosti a schopnosti, které mohou narušovat jejich komunikační schopnosti. Cílem je představit účastníkům také praktická cvičení, která mohou použít ve výuce, a jejich žákům mohou pomoci správně vyslovovat a vnímat významové rozdíly v případě chybné výslovnosti či intonace.
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně