FY 142 Různé příležitosti aktivního učení v přírodovědných předmětech 19.11.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:19. 11. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Metody aktivního učení a model třífázového učení: evokace – uvědomění si významu – reflexe (práce s texty, diskusní techniky, řešení problémů, heuristické metody) Formy aktivního učení (skupinová práce, kooperativní učení, diskuze, kolující flipy, skládankové učení) Badatelsky orientovaná výuka Místně zakotvené učení Práce v centrech aktivit Vyučovací jednotky zaměřené na mezipředmětové vztahy (papír, brambory) Integrovaná tematická výuka Projekty a projektové vyučování Globální výchova Výukové programy s využitím metod aktivního učení Cíle a kritéria hodnocení Efektivní zpětná vazba, vnitřní motivace k učení Seminář proběhne formou kombinace individuální a skupinové práce, diskuse budou probíhat v komunitním kruhu: představení tématu a cílů semináře představení lektora a účastníků snos myšlenek na téma: Co umíme? pojmenování vzdělávacích potřeb (resp. očekávání) k tématu ze strany účastníků (Co bychom se chtěli naučit? S čím si nevíme rady? Chtěli bychom odpovědi na tyto otázky…) praktické ukázky výukových programů (resp. metod) – přímá práce účastníků kombinovaná s pozorováním videí analýza ukázek shrnutí dle potřeb účastníků společná reflexe

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem dílny je ukázat, co by mohlo žáky přivést ke studiu přírodních věd. Každopádně jde o metody a formy aktivního učení. Každý učitel přírodních věd má příležitost nadchnout žáky k zájmu o učení. Dílna představí základní směry, jak je možné toho dosáhnout. Jde např. o bádání, kdy žáci ověřují hypotézu, kterou sami naformulují – což je základní princip badatelsky orientované výuky. Nebo žáci bádají v okolí školy – což je nazýváno místně zakotveným učením. Nebo odhadují a výpočtem ověřují správnost svého odhadu. Dílna nabízí široké spektrum aktivit, ze kterého si každý účastník vybere to, co je pro něj použitelné. Každý účastník dostane podpůrné materiály v elektronické podobě. Každý účastník by měl umět: vyjmenovat příležitosti, jak metody aktivního učení přispívají k vnitřní motivaci k učení vysvětlit proč je dobré metody a formy aktivního vyučování používat vytvořit přehled používaných metod a forem aktivního učení a doplnit jej o metody a formy nové popsat model třífázového učení „evokace – uvědomění si významu – reflexe“ analyzovat ukázku výukové jednotky založené na principu E-U-R pojmenovat další příležitosti směřující k rozvoji aktivního učení ve svých předmětech vytvořit nástřel konkrétní vyučovací jednotky a sdílet ji – formou společně vytvořeného inspirátoru – s ostatními účastníky
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně