Logopedie každý den cíleně a hravě

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:03. 12. 2024 – 04. 12. 2024
Cena:2300

 

Prohloubíte znalosti o přirozeném vývoji určité skupiny hlásek (podle místa tvoření, způsobu tvoření, znělosti ad.). Seznámíte se s předpoklady a podmínkami pro správný vývoj dané skupiny hlásek a možnostmi přirozeného podporování během celého dne v MŠ a ZŠ. Uvědomíte si zásady efektivního pozorování a naslouchání dětem, jako základ pro podporování správného přirozeného vývoje řeči ve správný čas.

Můžete sdílet zkušenosti dobré praxe –  kdy, kde a jak efektivně zasáhnout, uvědomíte si souvislosti a aplikujete získané znalosti v praktických činnostech. Průběžně si vše zaznamenáváte na připravené praktické pracovní karty. 

Uvědomíte si rizika plynoucí z nevhodných pedagogických postupů.  Seznámíte se s efektivními způsoby komunikace s rodiči.

Přehled témat výuky:

  • Orientační skupinová rekapitulace  informací – vědomostí a zkušeností o způsobu a místě tvoření hlásek, jejich obvyklém pořadí ve vývoji – aktivními metodami – VCHD, GALERIE, MYŠLENKOVÁ MAPA, I.N.S.E.R.T; autoevaluace vlastní dosavadní práce prostřednictvím dotazníku
  • Gymnastika mluvidel a správné vytváření zvuků jako předpoklad pro tvoření dané skupiny hlásek v návaznosti na předchozí rekapitulaci
  • Pravidlo nejmenší fyziologické námahy – souvislosti  i odlišnosti při tvoření jednotlivých hlásek v rámci dané skupiny – možnosti, využití i rizika jejich využití při tvoření dalších hlásek
  • Zásady cíleného pozorování a naslouchání – zásady – odlišení skutečně viděného a slyšeného od domněnek (co vidím, slyším  a co si o tom myslím – vychází z VTI), skutečný jev a hodnocení (využívání popisného jazyka), podmínky pro stanovení efektivních cílů pozorování, základní znaky cílů, práce s dílčím cílem během pozorování, záznam pozorování, druhy pozorování a možnosti využití
  • Prostředky umožňující efektivní podporování přirozeného vývoje řeči a komunikace – kdy, kde a jak efektivně zasáhnout a využít cíleně předchozí pozorování
  • Cílená komunikace s dětmi jako přirozené pokračování pozorování – zásady: využívání základních prvků komunikace – oční kontakt, stejná úroveň, mimika, gesta, dále paralingvistické prvky řeči, apod.; konkrétnost vycházející z pozorování; postupnost a návaznost na cílené pozorování; přiměřenost věku a stupni vývoje
  • Cílená komunikace s dětmi jako přirozené pokračování pozorování – možnosti v MŠ při skupinové a individuální práci – jak a kdy s dětmi komunikovat: metody podpory vývoje komunikace – např. procvičování mluvidel, zvukové hry, třídění, otázky a odpovědi (uzavřené, otevřené), společná debata, dialogy – hra na někoho – hraní rolí – dramatizace, vyprávění v kruhu, kramářské písně a malované čtení, galerie, říkadla a pohádky, využití volné i řízené hry, využití audiovizuální techniky
  • Nápodoba jako základ pro podporování přirozeného vývoje: sebepoznání – účastníci si uvědomí prvky komunikace, které využívají oni sami, jaké jsou jejich přednosti, případně rezervy; práce ve skupinách se zpětnou vazbou účastníků a lektora
  • Propojení jednotlivých rovin řeči na různých stupních vývoje při podporování přirozeného vývoje – hry, metody využitelné v MŠ a ZŠ. Zaznamenávání na praktické karty do praxe
  • Motivace rodičů ke spolupráci, funkční komunikační prvky v komunikaci s rodiči, doporučení


Jedná se o seminář s workshopem. Od účastníků se očekávají vlastní zkušenosti a aktivní přístup během semináře. Součástí semináře je hraní rolí v různých situacích a mentorský orientační rozhovor.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
učitelé speciálních škol
učitelé MŠ
asistenti pedagoga