Nekázeň u žáků a její prevence (webinář)

Pořádá Zřetel, s.r.o.

Termín:15. 11. 2024
Místo konání:ONLINE
Cena:1750 Kč za seminář

 

Účastníci budou seznámeni s problematikou budování autority učitele, kázně ve třídě a efektivní pedagogické komunikace. Diskutovány budou nejčastější projevy nevhodného chování (přílišné povídání nebo mluvení bez vyvolání, hlučnost, nevěnování pozornosti učiteli, neplnění zadaných úkolů, bezdůvodné opouštění svého místa, rušení ostatních žáků, pozdní příchody do hodiny), včetně objasnění jejich možných příčin (biologické, sociální, situační). Dále bude nastíněno, jakou roli může učitel sehrát v řešení některých příčin školní nekázně (pravidla, partnerský x mocenský přístup, neúspěšnost, nuda, psychopatologický vývoj osobnosti, nedostatečná smysluplnost požadavků.), jak účelně používat výchovných/kázeňských prostředků (výsledky a projevy dlouhodobého používání trestů ve škole – rizika, alternativy trestů, tresty versus důsledky chování), včetně příkladů konkrétní reakce na nekázeň. Zmíněny budou také techniky, které zvyšují psychickou odolnost – konstruktivní řešení konfliktu, práce se stresem, metody komunikace, nastavení jasných a srozumitelných pravidel, budování pozitivního klimatu ve třídě, zaměření se na smysluplnou činnost a týmovou práci a uspokojování potřeb žáků a respektování jejich učebních stylů. Účastníci budou informováni o možnostech a způsobu spolupráce s dalšími pedagogy, s rodiči (konzultace rodičů, žáka a učitelů) a odbornými institucemi.  

Doplňující informace:

Cíl akce:

Účastník semináře se seznámí s příčinami školní nekázně a se základními technikami, jak odhalit příčinu nekázně. Osvojí si některé dovednosti, které mu pomohou při překonání kázeňských přestupků u žáků, bude seznámen s tím, jak je možné co nejvíce eliminovat tyto negativní tendence. Učitel bude seznámen s faktory, které způsobují nekázeň žáků ve škole. Bude informován o některých teoriích příčin neukázněného chování. Bude mít příležitost vyzkoušet si na modelových situacích, jak efektivně a s nadhledem řešit vysoce konfliktní situace a uchovat si u žáků autoritu.  

Kontaktní email:info@zretel.cz
Kontaktní tel.:+420 734 839 966
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně