Tvorba IVP žáka SŠ v rámci přiznaného podpůrného opatření (8h)

Pořádá Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR
 
Seminář vychází z platných legislativních norem souvisejících s novelou Školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb.v platném znění) a Vyhlášky č. 27/2016 Sb. a je zaměřený na tvorbu Individuálního vzdělávacího plánu žáka/studenta střední školy.
Seminář je obsahově rozdělen na dvě části – část teoretickou (viz vyhláška č. 27/2016 Sb.) a část praktickou.Obsahem teoretické části jsou informace o principech podpůrných opatření, seznámení se se strukturou a obsahem Doporučení školského poradenského zařízení ŠPZ (PPP, SPC) pro vzdělávání žáka/studenta se speciálními vzdělávacími potřebami a způsoby, jak na jeho základě vypracovat funkční IVP (např. úpravy obsahu vzdělávání, úpravy očekávaných výstupů vzdělávání, organizaci výuky, hodnocení, …). Součástí je i objasnění principů tvorby IVP pro žáka nadaného a mimořádně nadaného. Získané teoretické poznatky si účastník ověří v praktické části semináře vytvořením IVP na základě konkrétnho zadání – modelového doporučení.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci se seznámí s principy podpůrných opatření 1. – 5. st., porozumí obsahu Doporučení ŠPZ, seznámí s formulářem IVP a práce s ním, osvojí si zapracování obsahu doporučeného podpůrného opatření do IVP, se naučí vypracovávat IVP a využívat jej.
Kontaktní email:sasa.dobrovolna@kvalitaskoly.cz
Kontaktní tel.:+420 603 727 081
Poznámka k ceně:Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:akce na zakázku
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé speciálních škol
učitelé ZUŠ a SUŠ
Poznámka:Inkluze