Společné vzdělávání žáků se SVP (24h)

Pořádá Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Termín:na klíč
Kraj:Celá ČR
 
Zavádění inkluzivního vzdělávání do prostředí českých škol zcela zákonitě u pedagogů vyvolává potřebu doplnění znalostí a dovedností potřebných pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pedagogové se více než dříve dostávají do situací, které se nenaučili řešit při svém studiu, ani se s nimi dosud ve své pedagogické praxi nesetkali. Navíc v řadě případů je nezbytný nejen přístup a znalosti jednoho konkrétního pedagoga, ale společné nastavení pravidel a postupů tak, abychom nejen pomohli dosáhnout každému žákovi svého osobního maxima, ale taky abychom si ochránili své duševní i fyzické zdraví. Proto je seminář zaměřen na získání základního přehledu potřeb a charakteristik, které mají žáci s vybranými SVP. Konkrétní potřeby budou vybrány dle potřeb každé konkrétní školy. Dále se účastníci seznámí s metodami a formami práce, které je užitečné při práci s žáky SVP používat, jednotlivými typy stylů učení, budou trénovat efektivní způsoby komunikace v náročných a konfliktních situacích a zejména budou podporováni v praktickém nácviku aplikace podpůrných opatření skrze modelové příklady, návrhy a postupy řešení. Dostatečný prostor bude v rámci kurzu vytvořen na vzájemné sdílení a plánování přenesení poznatků do vlastní praxe.
Účastníci se seznámí s možnostmi a nástroji pedagogické diagnostiky vybraných skupin žáků se SVP, získají základní představu o práci s PLPP a individuálním vzdělávacím plánem, seznámí se s metodami a formami práce vhodnými pro žáky se SVP, zejména se žáky se sociálním znevýhodněním, budou plánovat využití získaných poznatků v praxi, vyhodnotí si výhody a nevýhody různých přístupů k žákům se SVP, seznámí se s možnostmi motivace a hodnocení při práce se žáky se SVP a různými pohledy na styly učení, prostřednictvím sdílení, modelových příkladů a supervizních technik budou plánovat návrhy a postupy řešení v případě modelových i reálných příkladů.
Účastníci si navrhnou efektivní způsoby týmové spolupráce a kolegiální podpory při práci se žáky se SVP, budou trénovat komunikačních a mediační dovednosti při řešení náročných nebo konfliktních situacích, budou společně s kolegy sdílet možnosti psychohygieny.

Doplňující informace:

Cíl akce:Účastníci budou prostřednictvím prožitkových cvičení prozkoumávat své postoje a stereotypy, které jim napomáhají nebo brání při práci s dětmi se SVP, získají základní přehled o typech SVP konkretizovaný dle konkrétních potřeb.
Kontaktní email:sasa.dobrovolna@kvalitaskoly.cz
Kontaktní tel.:+420 603 727 081
Poznámka k ceně:Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:akce na zakázku
Cílová skupina:učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
učitelé SOŠ a SOU
Poznámka:Inkluze