Doporučení pro zpracování a realizaci vzdělávacího programu studia k výkonu specializované činnosti koordinace v oblasti ICT

Vstupní požadavky na doporučenou úroveň digitálních kompetencí zájemce o studium (minimálně B1 dle Rámce digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu) lze zjistit například tiskovým výstupem z hodnoticí aplikace Profil Učitel21 (https://ucitel21.rvp.cz/), který dokládá, že zájemce o studium prošel celým procesem autoevaluace s příslušným výsledkem.

Při koncipování studia je vhodné, budou-li v průběhu studia využívány přímo výukové formy a metody, které mají být studiem u učitelů rozvíjeny. Jedním z takových způsobů je využívání principu pedagogického izomorfismu, který se soustřeďuje na to, aby samotné vzdělávání učitelů (v našem případě ICT koordinátorů) probíhalo způsoby, které následně budou tito pedagogičtí pracovníci při zastávání specializované činnosti koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií na
škole vykonávat. Pro přiblížení uvádíme dva příklady:

1. U očekávaného výsledku učení (kompetence K2) Podílí se na tvorbě a sestavení plánu seberozvoje i autoevaluace pedagogů, na profesním portfoliu a sebemotivaci bude na základě nastudování doporučené literatury či absolvováním e-learningového kurzu cílem workshopu takový plán sestavit, následně si jej účastníci vzájemně připomínkují a vyzkouší aplikovat ve vlastní škole. V pedagogické praxi získané zkušenosti následně ve studijní skupině společně reflektují (např. s využitím Korthagenova modelu reflektivní praxe ALACT), získanou zpětnou vazbu do svého plánu zapracují.
2. V případě očekávaného výsledku učení (kompetence K3) Spoluvytváří směrnice a pravidla pro bezpečné používání digitálních technologií ve škole včetně kyberbezpečnosti bude cílem navrhnout obsah vlastní směrnice, ve které budou zohledněna pravidla ergonomie a hygieny práce s digitálními technologiemi, pokusit se tuto směrnici po konzultaci s vedením školy ve své škole uplatnit (např. aktualizací současných směrnic) a zkušenosti získané z tohoto procesu na vlastní škole
následně ve studijní skupině společně reflektovat a sdílet.
Obdobný postup naznačený u uvedených dvou očekávaných výsledků učení je jiný nežli převládající praxe. Zajišťuje, že účastníci studia budou mít s těmito praktikami vlastní zkušenost, což ulehčuje jejich přenos do jejich vlastní praxe. Uplatňování tohoto principu (izomorfismu) pozitivně ovlivňuje přijetí požadovaných strategií a metod účastníky studia. Princip izomorfismu lze zjednodušeně charakterizovat v duchu hesla „děláme to, co učíme“.
Součástí průběhu ukončení studia a obhajoby závěrečné práce může být například předložení vzniklého digitálního portfolia, resp. jeho části vážící se k oblasti, kterou má při ověření účastník doložit. V průběhu plnění zadaných úkolů účastník studia své aktivity na škole včetně zanechané digitální stopy elektronicky dokumentuje a zaznamenává prostřednictvím vhodného digitálního nástroje (digifolio, elektronická kniha, multimediální webová stránka, video záznamy, blog, posty na sociální síti…).
Důležitou součástí studia je síťování účastníků, vznik a posilování profesních komunit odborníků, kteří si vzájemně (za podpory digitálních technologií) pomáhají a podporují se. Takové pojetí studia má pozitivní vztah na intenzivnější spolupráci, šíření inovací a především k poskytování kvalitní metodické podpory v integraci digitálních technologií do života školy ostatním pedagogickým pracovníkům.

Zdroj: https://www.msmt.cz/file/53312/download/