Info o podmínkách akreditace programů realizovaných formou webináře či videokonference

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy akredituje v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) také vzdělávací programy, které jsou realizovány formou webináře nebo videokonference. Tato informace obsahuje podmínky akreditace těchto vzdělávacích programů.

K akreditaci v systému DVPP lze předložit i programy realizované on-line synchronní vzdělávací formou, a to  webináře nebo videokonference (dále jen „webinář“) či v kombinaci této formy s formou prezenční.
U programu nebo jeho části, který je realizován synchronní on-line formou, a to konkrétně formou webináře, je zapotřebí dodržet níže uvedené požadavky:

 1. deklarovat průběh webináře v rozsahu nejvýše 90 minut s minimálně hodinovou přestávkou mezi jednotlivými bloky, v rámci níž je možno maximálně 30 minut věnovat reakcím na vznesené dotazy a podněty účastníků (tj. 90minutové bloky a nejméně půl hodiny psychohygienické pauzy). Minimální celková hodinová dotace stanovená pro vzdělávací programy DVPP v § 10 odst. 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. (4 vyučovací hodiny) zůstává tímto nedotčena,
 2. obsah programu rozepsat podle bodu 1 po blocích nejvýše 90 minut,
 3. upřesnit, kde a po jakou dobu bude možné záznam webináře zhlédnout (pro jeho kontrolu a pro potřeby účastníků, neboť možnost opětovného zhlédnutí je jednou z didaktických výhod této formy),
 4. do názvu programu uvést tento typ formy, tj. dát např. do závorky nebo za pomlčku slovo „webinář“,
 5. prezenční listinu nahradit snímkem obrazovky (tzv. printscreenem), ze kterého bude zřejmý počet přihlášených účastníků a datum a čas pořízení snímku obrazovky (např. včetně zobrazení systémového data a času počítače),
 6. na osvědčení k položce „místo konání“ uvést „on-line“,
 7. formou webináře nelze realizovat praxi nebo praktickou část výuky (zejména umělecké či tělovýchovné aktivity), dále pak programy obsahující aktivizující či interaktivní metody a programy zaměřené na získávání dovedností nebo obsahující práci ve dvojicích či skupinách vyžadující komplexní bezprostřední vnímání osobnosti jedince včetně verbálních i neverbálních projevů,
 8. Závěrečné zkoušky lze realizovat prezenční formou nebo formou videokonference. Prezenční formu zkoušek je vždy třeba přizpůsobit zveřejněným opatřením a nařízením, nebo je odložit do doby, než budou tato opatření/nařízení zrušena nebo zmírněna.

  Zkoušku formou videokonference lze zvolit pouze v případě, umožňuje-li to charakter zkoušky (zkouška nezahrnuje aktivity, které vyžadují osobní přítomnost účastníka), a je třeba dodržet následující požadavky:

  1. účastník zkoušky (zkoušený) musí vyjádřit s touto formou zkoušky souhlas
  2. zkoušku, stejně jako semináře pořádané formou videokonference/webináře, je nezbytné nahrávat a uchovat pro případnou kontrolu ze strany správního orgánu min. 3 měsíce
  3. s protokolem o realizaci zkoušky je třeba uchovávat i printscreen obrazovky, ze kterého bude zřejmý počet a jména účastníků dané zkoušky a datum a čas pořízení snímku obrazovky (např. včetně zobrazení systémového data a času počítače).

Aktualizace textu ke dni 23. ledna 2021

Zdroj: https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/informace-o-podminkach-akreditace-programu-realizovanych