Nově akreditované rekvalifikační kurzy Český jazyk pro cizince

Na základě potřeb trhu práce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nově akredituje rekvalifikační kurzy Český jazyk pro cizince: „Český jazyk pro cizince – základní kurz“ a „Český jazyk pro cizince – navazující kurz“. Bližší informace o akreditaci těchto kurzů (např. jejich učební plán, rozsah a další náležitosti žádosti o akreditaci) naleznete pod níže uvedenými odkazy.

Bližší informace o akreditaci těchto kurzů (např. jejich učební plán, rozsah a další náležitosti žádosti o akreditaci) naleznete zde:

„Český jazyk pro cizince – základní kurz“ Rekvalifikační kurz Čj pro cizince základní kurz.docx Rekvalifikační kurz Čj pro cizince základní kurz.docx (59,71 KB)

„Český jazyk pro cizince – navazující kurz“ Rekvalifikační kurz Čj pro cizince navazující kurz.docx Rekvalifikační kurz Čj pro cizince navazující kurz.docx (61,25 KB)

Podmínky akreditace pro rekvalifikační kurz českého jazyka jako cizího jazyka M1 základní modul

Název pracovní činnosti: „Český jazyk pro cizince – základní kurz“

Minimální rozsah: 60 hodin výuky (1 hodina = 45 minut výuky)

Jazyková úroveň podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky – předpokládá se min. úroveň A1, konkrétní úroveň může upřesnit vzdělávací instituce na základě navrhovaných počtů hodin

Maximální počet účastníků ve skupině: 20

Podmínky pro zařazení do kurzu: žádné, popř. určuje Úřad práce

Forma výuky: Vzdělávací instituce si může zvolit:

 1. prezenční formu,
 2. distanční formu,
 3. kombinaci prezenční a distanční formy.

Každá forma výuky musí být dále doplněna elektronickými učebními podporami (viz dále Podpory), které se ale nezapočítávají do hodinové dotace.

Základní cíl kurzu M1: Naučit absolventy komunikovat v základních životních situacích.  Absolvent kurzu musí rozumět frekventovaným základním výrazům a základním frázím, jež odpovídají jeho konkrétním potřebám, a musí umět tyto výrazy a fráze používat.

Absolvent kurzu M1 musí dosáhnout těchto obecných kompetencí v rámci řečových dovedností:

 • Mluvení
 • umí se jednoduchým způsobem domluvit, jestliže jeho partner v komunikaci spolupracuje,
 • dokáže omezeně reagovat při společenské konverzaci, ale zřídka je schopen / schopna porozumět natolik, aby sám / sama udržel/a konverzaci v chodu,
 • dokáže komunikovat v rámci jednoduchých rutinních úloh nebo pracovních postupů, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací (formou velmi krátkých otázek a odpovědí),
 • dokáže podat velmi jednoduchý popis svých životních nebo pracovních podmínek, a to v podobě krátkého sledu velmi jednoduchých frází.
 • Poslech
 • rozumí číslům, cenám a časovým údajům,
 • rozumí otázkám a instrukcím, které jsou pečlivě vyslovovány, a dokáže se řídit stručnými orientačními pokyny,
 • dokáže zachytit hlavní body v krátkých a zřetelných vzkazech a hlášeních na úřadě, v obchodě a v bance.
 • Čtení
 • dokáže rozpoznat známá jména, slova a nejzákladnější fráze v textech týkajících se běžných každodenních situací,
 • pochopí obvyklá značení a nápisy na veřejných místech (orientační a informační tabule),
 • rozumí jednoduchým textům informační povahy.
 • Psaní
 • umí vyplnit formuláře obsahující osobní nebo časové údaje

Konkrétní kompetence vyplynou vždy z konkrétního rozpracování obsahu učiva.

Obsah kurzu:

Základní obsah je dán Referenčním popisem pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2 (2016), odkaz na dokument: https://cestina-pro-cizince.cz/trvaly-pobyt/a1/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/referencni_popis_08122016.pdf, který definuje obsah češtiny jako druhého jazyka pro potřeby výuky a slouží jako podklad pro přípravu materiálů k této výuce. Popis konkretizuje deskriptivní výroky a jazykové prostředky češtiny pro referenční úrovně A1 a A2, obecně určené Společným evropským referenčním rámcem.

Základní časové rozvržení učiva v učební jednotce

70 % učebního času 30 % učebního času
Komunikace a interakce, s přihlédnutím ke konkrétní situaci účastníků a s důrazem na rozvoj řečových dovedností v tomto pořadí: mluvení, poslech, čtení, psaní Gramatické struktury, výslovnost, procvičování slovní zásoby a seznámení se sociokulturními jazykovými jevy

Referenční popis pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2 (2016), odkaz na dokument:

https://cestina-pro-cizince.cz/trvaly-pobyt/a1/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/referencni_popis_08122016.pdf specifikuje gramatické struktury (kapitola 7), výslovnost (kapitola 8), sociokulturní jazykové věci (kapitola 10) pro kurz A1. Lexikální obsah je dále dán tematickým rozvržením učiva a modelovými situacemi, které budou podrobně popsány v osnovách.

Dle této tabulky rozpracuje vzdělávací instituce konkrétní rozvržení učiva dle svého konkrétního plánu.

Základní tematické rozvržení učiva v učebních osnovách – obecná tabulka

Povinná témata Modelové situace Řečová dovednost
1. Osobní údaje, rodina doplní instituce doplní instituce
2. Bydlení    
3. Stravování    
4. Denní režim    
5. Volný čas    
6. Práce    
7. Péče o zdraví, zdravotní pojištění    
8.  Nakupování a služby    
9. Cestování    
10. Vzdělávání    
11.  Styk s úřady    
12. Styk s policií a složkami záchranného systému    
13. Okolní prostředí a příroda    
14. Kontakt s majoritní společností    

Příklad zpracování tabulky pro první téma

Povinná témata Modelové situace Řečová dovednost
1. Osobní údaje, rodina 1. Umí na vizitce vyhledat základní kontaktní údaje na osobu, se kterou se seznámil/a.

2. Dokáže si zaznamenat kontaktní údaje osoby, která mu / jí volá.

3. Dokáže při běžném rozhovoru reagovat na jednoduché otázky týkající se jeho / její rodiny.

4. Dokáže nadiktovat údaje do karty zaměstnance*

čtení

 

psaní / poslech

 

mluvení

 

 

mluvení

*  modře – modelová situace, kterou si škola vybrala s ohledem na konkrétní podmínky

Zde na webových stránkách: https://cestina-pro-cizince.cz/trvaly-pobyt/pro-ucitele/modelove-situace/?v=a2 najde příslušná instituce soupis modelových situací ve vztahu k jednotlivým výše vyjmenovaným tématům a ve vztahu k požadované výuce řečových dovedností.

Modelové situace musí tvořit minimálně 70 % učební osnovy kurzu. Zbylých 30 % bude moci podle tohoto vzoru definovat vzdělávací instituce v rámci žádosti o akreditaci (s ohledem na své konkrétní zkušenosti, profil účastníků kurzu a konkrétní potřeby účastníků kurzu. Součástí může být i zaměření na konkrétní odborný jazyk, pokud jde o homogenní skupinu apod.).

V kurzu M1 musí být zastoupena všechna témata, ale nicméně u některých náročnějších témat postačí, když bude uvedena pouze 1 modelová situace.

Žádost o akreditaci žadatel předloží na předepsaném formuláři „Žádost o akreditaci – čistá rekvalifikace“ (viz https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/zadost-o-akreditaci-a-pokyny-k-vyplneni) . Žádost musí obsahovat, mimo jiné, tyto informace týkající se obsahu učiva:

 1. učební plán, který bude obsahovat povinná témata, přidělenou časovou dotaci v rámci kurzu, s tím, že v rámci jedné vyučovací jednotky bude tématům a řečovým dovednostem věnováno 70 % a 30 % jazykovým prostředkům a sociokulturní tématice
 2. učební osnovy, ve kterých bude rozpracována výše uvedená tabulka (témata, modelové situace, řečové dovednosti)
 3. Učební materiály a pomůcky – materiály navrhne vzdělávací instituce s ohledem na rozpracované konkrétní kompetence.

On-line podpora kurzu:

Vzdělávací instituce navrhne efektivní online podporu kurzu. Tato podpora bude existovat jak v případě výuky on-line, tak v případě prezenční výuky. Instituce navrhne platformu, která bude sloužit k následujícím bodům:

 1. komunikace mezi lektorem a účastníky kurzu
 2. zadávání doplňujících úkolů k probrané látce,
 3. shrnutí probraného učiva pro účely opakování a případné nahlédnutí ze strany účastníků kurzů, kteří se na danou lekci nemohli dostavit.

Docházka: minimálně 80% evidované docházky: prezenčně ve třídě / výukové místnosti nebo v on-line platformě.

Výstup z kurzu M1

Výstup z kurzu: Prověření konkrétních kompetencí získaných v kurzu a 60% úspěšnost jak v písemné, tak i v ústní části.

 1. Písemná část: vyplnění krátkého formuláře (nejlépe osobního), konkrétní podobu navrhne instituce
 2. Ústní část: bude mít 2 části:
 3. osobní rozhovor – zkoušející položí 5 otázek, na které zkoušený odpovídá (otázky musejí vycházet z konkrétních kompetencí, instituce zveřejní seznam 25 otázek, které k tomu účelu sestaví). Pokud kandidát nechce sdělovat osobní informace, na zkoušku si připraví vlastní identitu. Rozhovor bude trvat maximálně 2 minuty.
 4. rozhovor ověřující zvládnutí konkrétních modelových situací – zkušební instituce si připraví 10 modelových situací ze svého seznamu modelových situací, které prověří, impulsem k rozhovoru může být obrázek / fotografie / kartička. Studující si losuje 2 modelové situace. Rozhovor bude trvat maximálně 3 minuty.

Hodnocení:

 1. Písemná část: Každý zapisovaný jev ve formuláři bude bodován. Absolvent kurzu musí dosáhnout minimálně 60% úspěšnosti. Počet bodů určí instituce. Zápis nemusí být stoprocentně gramaticky a pravopisně správný, ale musí být srozumitelný pro rodilé mluvčí.
 2. Ústní část se hodnotí podle následujících kritérií a výsledek se zaznamenává do protokolu v této formě[1]:
Jednotlivé položky se hodnotí Ano Částečně Ne
Odpovědi odpovídající zadání 2 1 0
Gram. chyby nebránící porozumění 2 1 0
Slovní zásoba a rozlišování situace 2 1 0
Kladení otázek a kompenzační strategie 2 1 0
Výslovnost nebránící porozumění 2 1 0

Úspěšně složená zkouška znamená zvládnutí na 60 %.

Hodnotící komise: 3 členové (dle vyhlášky č. 176/2009 Sb.), 2 členové hodnotí + 1 je přísedící

Archivace výsledků: výstup z písemné části + protokol o ústní části na dobu 5 let.

Ústní část může být nahrávána a uložena v úložišti, které si instituce zvolí.

Doklad o absolvování kurzu: Osvědčení o rekvalifikaci (dle vyhlášky č. 176/2009 Sb.).

Požadavky na personální zajištění:

Vzdělávací instituce předloží jmenný seznam lektorů a garanta kurzu. Vzdělání a praxe uvedené dále musí být doložené a prokazatelné.

Tabulka kvalifikačních kritérií pro garanta a lektora kurzu

Funkce Vzdělání Praxe
Garant kurzu Magisterské vzdělání a vyšší v těchto oborech:

a) čeština jako cizí/druhý jazyk

b) český jazyk a literatura

c) cizí jazyk

d) kurz ÚJOP UK (nesplňují-li kritéria a), b) a c))

minimálně 3 roky ve výuce češtiny jako cizího/druhého jazyka
Lektor kurzu Bakalářské vzdělání a vyšší v těchto oborech:

a) čeština jako cizí/druhý jazyk

b) český jazyk a literatura

c) cizí jazyk

d) český jazyk v rámci studia pro výuku na 1. stupni

e) kurz ÚJOP UK (Pokud nesplňuje kritéria a) až d))

f) kurz pro učitele češtiny jako cizího/druhého jazyka pořádaný jinou institucí

minimálně 1 rok praxe ve výuce češtiny jako cizího jazyka nebo druhého jazyka (jako praxe se počítá i výuka dětí cizinců).  
Vzdělání může být nahrazeno 5 roky prokazatelné vyučovací praxe v oboru čeština jako cizí/druhý jazyk Praxi lze odpustit:

a) absolventům oboru čeština jako druhý/cizí jazyk

b) absolventům oboru cizí jazyk

c) absolventům oboru čeština a literatura, kteří absolvovali v rámci studia předmět čeština jako druhý/cizí jazyk

d) absolventům kurzu ÚJOP UK

Požadavky na materiální zajištění:

 Instituce prokáže, že má k dispozici:

 1. zajištění pro prezenční výuku: výukové místnosti, tabule, audiovizuální techniku pro prezenční výuku,
 2. zajištění pro distanční (on-line) výuku: HW, SW, platformy, licence, on-line použitelné materiály, způsob sdílení.

______________________________________________________________________________

Poznámka k hodnocení ústní části:

 1. Odpovědi / repliky, které odpovídají zadání – zkoušený reaguje na zadanou otázku nebo podnět (včetně odpovědi na pozdrav, poděkování apod.) a jeho odpovědi jsou srozumitelné pro rodilého mluvčího. V rámci tohoto kritéria je také třeba rozlišovat míru pomoci, kterou zkoušený vyžaduje od zkoušejícího.
 2. Zkoušený používá gramatické prostředky adekvátní dané jazykové úrovni, chyby v gramatických prostředcích nebrání porozumění.
 3. Slovní zásoba odpovídá dané jazykové úrovni a zkoušený je schopen rozlišit tykání a vykání, odpovídající oslovení, alespoň částečně formální a neformální situaci.
 4. Hodnotí se, zda je zkoušený sám schopen položit v rámci konverzace otázky, zda je schopen se zeptat na výraz, kterému nerozumí, zjistit nějakou pro něho potřebnou informaci.
 5. Hodnotíme výslovnost, zda zaměňuje/nezaměňuje, vynechává/nevynechává hlásky, rozlišuje intonačně otázku, jeho projev je s určitým omezením pro rodilého mluvčího srozumitelný.

[1] Vysvětlení jednotlivých kritérií hodnocení ústní zkoušky je uvedeno dále v Poznámce.

Zdroj: https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/nove-akreditovane-rekvalifikacni-kurzy-cesky-jazyk-pro