Opatření k možnosti změny prezenční formy programů akreditovaných v systému DVPP

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v České republice vydává opatření k možnosti změny prezenční formy programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v České republice umožňuje

I. realizovat změnu formy u programů průběžného vzdělávání (§ 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků) akreditovaných v systému DVPP v prezenční formě na formu distanční, a to bez předchozího souhlasu MŠMT, avšak za dodržení následujících podmínek:

a) akreditovaná vzdělávací instituce zajistí zachování a dodržení rozsahu programu, tj. schválené hodinové dotace, obsahových témat, lektorů, garanta a cílů programu;

b) distanční vzdělávání je  realizováno synchronní formou (webináře, videokonference), která umožňuje současný přenos zvuku, obrazu, textu a dat mezi dvěma a více účastníky na libovolnou vzdálenost v reálném čase tak, aby byla zajištěna bezprostřední interakce a zpětná vazba všech účastníků kurzů, a to za dodržení  podmínek pro realizaci webinářů a videokonferencí; či  asynchronní formou pomocí LMS systému, případně kombinací obou forem, dodržení podmínek může být v případě potřeby kontrolováno;

c) v případě čerpání finančních prostředků formou jednotkových nákladů financovaných z OP VVV tzv. šablon je možné realizovat distanční vzdělávání pouze synchronní formou dle písm. a) a b) a za současného dodržení podmínek uvedených pro relevantní výzvy financované z OP VVV.

II. realizovat změnu formy u kvalifikačních a specializačních studií akreditovaných v systému DVPP (§ 2 – § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb.) v prezenční formě na formu kombinovanou, a to na základě předchozího oznámení MŠMT a za těchto podmínek:

a) akreditovaná vzdělávací instituce zajistí zachování a dodržení rozsahu programu, tj. schválené hodinové dotace, obsahových témat, lektorů, garanta a cílů programu;

b) distanční podobu vzdělávání je možno realizovat synchronní formou dle oddílu I. písm. b), nebo asynchronní formou pomocí LMS systému, případně jejich kombinací. Před realizací této podoby distančního vzdělávání je zapotřebí oznámit MŠMT, která témata a v jaké hodinové dotaci budou do LMS systému převedena. Zároveň je nutno poskytnout MŠMT přístupové údaje do daného LMS systému.

Praktická část výuky nebo praxe musí vždy probíhat klasickou prezenční formou, tedy za osobní přítomnosti účastníků kurzu i lektorů v tomtéž okamžiku a na tomtéž místě a vždy je třeba ji realizovat před závěrečnými zkouškami a obhajobou závěrečné práce.

Závěrečné zkoušky lze realizovat prezenční formou nebo formou videokonference. Prezenční formu zkoušek je vždy třeba přizpůsobit zveřejněným opatřením a nařízením, nebo je odložit do doby, než budou tato opatření/nařízení zrušena nebo zmírněna.

Zkoušku formou videokonference lze zvolit pouze v případě, umožňuje-li to charakter zkoušky (zkouška nezahrnuje aktivity, které vyžadují osobní přítomnost účastníka), a je třeba dodržet následující požadavky:

  1. účastník zkoušky (zkoušený) musí vyjádřit s touto formou zkoušky souhlas
  2. zkoušku, stejně jako semináře pořádané formou videokonference/webináře, je nezbytné nahrávat a uchovat pro případnou kontrolu ze strany správního orgánu min. 3 měsíce
  3. s protokolem o realizaci zkoušky je třeba uchovávat i printscreen obrazovky, ze kterého bude zřejmý počet a jména účastníků dané zkoušky a datum a čas pořízení snímku obrazovky (např. včetně zobrazení systémového data a času počítače).

(aktualizace 23. ledna 2021)

Zdroj: https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/opatreni-k-moznosti-zmeny-prezencni-formy-programu