Prevalis, z. s.

Prevalis, z. s. není založen za účelem zisku. Hlavním posláním spolku je veřejně prospěšná činnost, zejména úsilí o podporu inovativních přístupů ve vzdělávání, úsilí o propagaci vědy a vědeckých poznatků, úsilí o rozvoj komunitního vzdělávání, úsilí o podporu zdraví, úsilí o primární a sekundární prevenci rizikových jevů, úsilí o provázení osob ohrožených závislostmi a dalšími sociálně patologickými jevy jejich obtížným životním obdobím. Dále je posláním spolku úsilí o vzdělávání v oblasti inovativních přístupů ve vzdělávání, vědy, komunitního vzdělávání, v oblasti volnočasových aktivit, v oblasti výchovy ke zdraví, první pomoci, podpory pohybových a sportovních aktivit, ochrany člověka za mimořádných událostí a v oblasti prevence rizikového chování u členů a sympatizantů spolku.

Statut:spolek
Adresa:Pod Klamovkou 1268/3 150 00 Praha 5
Kontaktní osoba:Jakub Hübner
Kontaktní e-mail:kancelar@prevalis.org
IČ:22854771
DIČ:CZ22854771
Zaměření:předškolní vzdělávání
prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
matematika a její aplikace
informatika a komunikační technologie
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
1. stupeň ZŠ