Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Teplice

Organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen ,,PPP ÚK\\\“) vznikla v září 2002 sloučením jednotlivých právních subjektů všech původních okresních pedagogicko-psychologických poraden a středisek služeb školám na území Ústeckého kraje.
Zřizovatelem je Ústecký kraj, právní forma organizace je příspěvková organizace. Organizace svým charakterem odpovídá poradenskému zařízení dle Školského zákona § 116.

Hlavním účelem organizace je přispívat zejména k:
vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný a psychický vývoj žáků, pro jejich sociální vývoj, pro rozvoj jejich osobnosti před zahájením vzdělávání a v průběhu vzdělávání
naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů před zahájením a v průběhu vzdělávání
zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka a mimořádného nadání žáka, doporučování vhodných podpůrných opatření a vyhodnocování poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům mimořádně nadaným
prevenci a řešení vzdělávacích a výchovných obtíží, prevenci různých forem rizikového chování a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací
vytváření vhodných podmínek pro vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona
vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky jiných kultur nebo žijí v odlišných životních podmínkách
vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky nadané a mimořádně nadané
vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění
rozvíjení pedagogicko-psychologických znalostí a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních
podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve školách a školských zařízeních, jakož i zmírňování důsledků znevýhodnění a prevenci jeho prohlubování
metodické podpoře pedagogů, kteří se podílejí na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
metodické podpoře výchovných poradců a školních metodiků prevence, asistentů pedagoga a dalších pedagogických i nepedagogických pracovníků, kteří se podílejí na zajišťování podpůrných opatření ve vzdělávání žáků
posílení kvality poskytovaných poradenských služeb zejména prostřednictvím součinnosti školských poradenských zařízení a školských poradenských pracovišť
součinnosti s orgány veřejné moci a s právnickou osobou uvedenou v § 16b odst. 1 školského zákona
Dále zajišťování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a poskytování školám a školským zařízením poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a školských zařízení.

Statut:příspěvková organizace
Adresa:Lípová 651/9 415 01 Teplice
Kontaktní adresa:PPP ÚK Teplice odd. DVPP Lípová 651/9 415 01 Teplice
Kontaktní osoba:Nikola Sadílková
Kontaktní e-mail:nikola.sadilkova@pppuk.cz
www:pppuk.cz
IČ:61515809
Zaměření:prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
akce na zakázku