Amnesty International Česká republika, z.s.

Amnesty a lidská práva

Amnesty International usiluje o dodržování lidských práv na celém světě
Amnesty International je dobrovolným hnutím lidí z celého světa, kterým není lhostejné porušování lidských práv a chtějí se mu postavit. Proto vedou kampaně, pořádají veřejné akce, zastávají se obětí bezpráví a usilují o systémové změny na úrovni států i mezinárodního společenství. Práce Amnesty International se zakládá na spolehlivém výzkumu.

Amnesty mění svět – jen díky podpoře tisíců lidí z celého světa
Amnesty International má v současné době 7 milionu členů a sympatizantů ve více než 150 zemích a regionech. Výsledků dosahuje i díky autoritě, kterou získala během 50 let své činnosti.
Jsme součástí mezinárodního hnutí. Aktuální informace ze světového dění, videa a zprávy naleznete stránkách světové Amnesty na www.amnesty.org.

Mezi cíle Amnesty International patří zejména:
  • propuštění vězňů svědomí a spravedlivé soudy pro všechny
  • zrušení trestu smrti a zastavení mučení
  • ochrana civilistů v ozbrojených konfliktech
  • odstranění diskriminace a boj proti chudobě
  • zajištění práv uprchlíků a migrantů
Principy
Amnesty International staví na principech univerzality a nedělitelnosti lidských práv, mezinárodní solidarity, nestrannosti, nezávislosti a spolehlivém výzkumu.
Amnesty International je nezávislá na vládách, politických stranách, ekonomických subjektech, náboženstvích či ideologiích všeho druhu.
Na svůj výzkum stavu lidských práv nepřijímá prostředky od vlád a uplatňuje přísná pravidla pro přijímání finančních darů.
Amnesty International je demokratická organizace a v jejím čele stojí volení zástupci členů.

Ocenění
V roce 1977 obdržela Amnesty International Nobelovu cenu míru za „přínos k obraně svobody, spravedlnosti a tím i míru na celém světě“. V současnosti má poradní status při OSN.

Vzdělávání k lidským právům
Porušování lidských práv řeší Amnesty International nejen ve chvíli, kdy se již stane akutním problémem, ale snaží se mu předcházet. První krok k respektování, šíření a obraně lidských práv vidíme ve vzdělávání.
Prostřednictvím programu vzdělávání k lidským právům Amnesty International seznamuje pomocí interaktivních workshopů studenty základních a středních škol například s dokumenty zaručujícími ochranu lidských práv či je informujeme o potlačování lidských práv všude na světě. Kromě důležitých znalostí se snažíme také o podporu dovedností a rozvoj postojů, které studenti potřebují k respektování a ochraně lidských práv a to za pomoci metodu živé knihovny.
Kromě workshopů Amnesty International provozuje pro studenty web www.lidskaprava.cz, který obsahuje mimo jiné mapy, hry či interaktivní rozhovory.
Metodiky pro vzdělávání k lidským právům zpracovává AI také pro vyučující, kteří chtějí tato témata obsáhnout ve svých hodinách sami. Zájemce z řad vyučujících s těmito metodikami rádi seznámíme na seminářích, veškeré materiály jsou dostupné také online na webu amnesty.cz/vzdelavani.
Všechny vzdělávací aktivity poskytuje Amnesty International zdarma.

Projekt: Start the Change

Mezinárodní projekt Start the Change nabízí nové příležitosti pro pedagogy a pedagogické pracovníky, kteří mají chuť něco dělat na podporu lidských práv a napomoci k zapojení mladých lidí do aktivního občanského života. Nezáleží, jestli máte k dispozici jen pár hodin výuky týdně, nebo celý specializovaný seminář. Klíčovými tématy projektu jsou lidská práva, migrace a cíle udržitelného rozvoje. Projektu se účastní organizace z 15 zemí Evropy a Amnesty International ČR je jedna z nich. V projektu pracujeme s inovativními metodami, jako je storytelling (učení skrze vyprávění příběhů), service learning (učení službou), vrstevnické vzdělávání a využívání digitálních technologií ve výuce. Studenti se budou moci setkat se zajímavými osobnostmi z řad různých menšin, včetně uprchlíků a migrantů, a spolupracovat s nimi na různých aktivitách a také pomáhat skrze učení službou. Studenti i učitelé budou zapojení lokálně (spolupráce s místními organizacemi) i globálně (mezinárodní setkání, možnost propojení se školami na druhé straně světa).

Více informací na webu www.startthechange.info

Statut:spolek
Adresa:Kodaňská 1441/46 101 00 Praha 10 – Vršovice Česká republika
Kontaktní adresa:Kodaňská 1441/46 101 00 Praha 10 – Vršovice Česká republika
Kontaktní osoba:Jiří Bejček
Kontaktní e-mail:jiri.bejcek@amnesty.cz
IČ:44793430
Zaměření:průřezová témata a finanční gramotnost
prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
český jazyk a komunikace
cizí jazyky, jazykové vzdělávání
akce na zakázku
umění a kultura (Hv, Vv, Dv)