Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je vzdělávací institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a poskytuje další vzdělávání pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům všech typů škol, školských i výchovných zařízení a ostatním zájemcům i institucím, které nabídka aktivit celoživotního vzdělávání zaujala.
Centrum celoživotního vzdělávání navazuje na bohatou historii přípravy učitelů v Olomouci a tvořivě ji dále rozvíjí po profesní stránce v duchu moderních evropských vzdělávacích trendů. Pedagogická fakulta prostřednictvím Centra nabízí různé vzdělávací programy a odborné kurzy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, jejichž rozsah reflektuje potřeby a požadavky dalšího vzdělávání stávajících pedagogických pracovníků (zejména učitelů základních a středních škol) a výuky praxe v regionu střední Moravy.

Nabídka Centra celoživotního vzdělávání (zaměřená na vzdělávání realizované dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, a vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků) obsahuje tyto druhy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků:
1. studium ke splnění kvalifikačních předpokladů (studium v oblasti pedagogických věd – § 2) a studium k rozšíření odborné kvalifikace (§ 6)
Jedná se o studium, kterým absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických, speciálně pedagogických nebo psychologických věd, které dosud nejsou součástí jeho odborné kvalifikace. Dále se jedná také o studium k rozšíření odborné kvalifikace, kterým absolventi získají způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu školy nebo na jiném stupni školy nebo způsobilost vyučovat další předměty. Studium je v rozsahu 1 – 3 roky.
2. studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (§ 7, 8, 9)
Nabídka obsahuje studium pro vedoucí pedagogické pracovníky, studium pro výchovné poradce a další studia k výkonu specializovaných činností. Studium je zpravidla dvouleté.
3. studium k prohlubování odborné kvalifikace (§ 10)
Představuje průběžné vzdělávání, které je zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a výchovy. Obsahuje studijní programy v rozsahu od několika hodin až po 3 semestrální studium.
Dále zahrnuje krátkodobé kurzy a semináře celoživotního vzdělávání, jejichž témata a hodinové dotace jsou koncipovány s cílem nabídnout nejaktuálnější poznatky a informace prostřednictvím spolupráce s erudovanými odborníky, kteří kvalitně předávají své znalosti a dovednosti získané v rámci vlastní praxe. Časová nenáročnost těchto kurzů (zpravidla v rozsahu několika hodin) zabezpečuje pedagogickým pracovníkům kvalitní a časově dostupné vzdělávání orientované na různé oblasti rozvoje. Kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsou realizovány v Olomouci, Přerově, Jeseníku a Prostějově, tak aby byly zpřístupněny zájemcům z okolních regionů. Nabídka kurzů a seminářů je připravována průběžně s ohledem na aktuální potřeby a podněty školských zařízení a aktualizována pravidelně dvakrát za rok (v podobě jarní a podzimní nabídky). Kurzy je možné s dostatečným předstihem objednávat i pro sborovny (místo konaní je pak na konkrétní škole).

Mezi další vzdělávací aktivity realizované Centrem celoživotního vzdělávání se řadí tradiční konference „Den zdraví“ a „Vánoce a zdraví“, příměstské tábory pro žáky základních škol nebo letní kempy určené středoškolským studentům. Centrum se dále aktivně zapojuje i do dalších popularizačně-vzdělávacích akcí, jako je např. Noc vědců – celorepubliková vědecko-popularizační akce, která se každoročně koná i na půdě Pedagogické fakulty. Vzdělávací aktivity Centra celoživotního vzdělávání tedy oslovují zájemce z řad široké pedagogické i nepedagogické veřejnosti.

Kompletní aktuální nabídku vzdělávacích aktivit naleznete na webových stránkách ww.ccv.upol.cz.

Statut:vysoká škola
Adresa:Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc
Kontaktní osoba:Ing. Igor Škarabella
Kontaktní e-mail:igor.skarabella@upol.cz
IČ:61989592
DIČ:CZ61989592
Zaměření:předškolní vzdělávání
1. stupeň ZŠ
český jazyk a komunikace
pedagogika, psychologie
informatika a komunikační technologie
matematika a její aplikace
prevence, výchovné poradenství
průřezová témata a finanční gramotnost
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
jiné (ostatní akce)
pracovní činnosti, úvod do světa práce
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
umění a kultura (Hv, Vv, Dv)
cizí jazyky, jazykové vzdělávání
školský management a řízení školy

Pořádané akce

na klíč