Online kurz o sociokulturních specifikách Romských žáků – ZDARMA

Pořádá R-Mosty, z.s.

Termín:03. 12. 2020 – 04. 12. 2002
Kraj:Celá ČR
 
Akreditovaný kurz pro pedagogy, kteří se setkávají se sociokulturními specifiky romských žáků, je vhodný pro všechny pedagogické pracovníky, pro kontaktní pracovníky sociálních služebách, pro pracovníky pedagogicko – psychologických poraden a pro další profese, které při své práci přicházejí do kontaktu s Romy a s romskými žáky. Kurz poskytuje informační servis v podobě ucelených dat o romské historii, jazyce, kulturních specifikách i současné socioekonomické situaci a pomocí interaktivní diskuse osvětluje některé stěžejní otázky, zažité stereotypy a nedorozumění, která v kontaktech mezi Romy a majoritou vznikají. Absolvent kurzu se cítí komfortnějí, protože získal nové podněty a informace o romských dětech i jejich rodinném zázemí a může tak s touto cílovou skupinou efektivněji spolupracovat a komunikovat.

Nabízíme možnost se kurzu ZDARMA zúčastnit v termínu 3. a 4. prosince 2020 (online přístup získá účastník po přihlášení na kurz formou E-Mailu). Realizátorem je renomovaná organizace R-Mosty, specializující se na poskytování sociálních služeb a akreditovaného vzdělávání.

Na semináři budou prezentovány a distribuovány inovativní didaktické pomůcky pro práci s romskými dětmi. Lektory semináře jsou romisté Mgr. Barbora Šebová a Bc. David Tišer a expertky na inkluzivní vzdělávání ředitelka ZŠ Kopřivnice Mgr. Vlasta Geryková a Mgr. Dana Míková

Délka kurzu je 10 hodin (rozděleno do dvou dnů s domácí přípravou).

Zájemci se mohou hlásit E-mailem na adam@r-mosty.cz nebo telefonicky na číslo 725 345 594 – Adam Pospíšil.

Tématické bloky kurzu:

– kulturně – historické zázemí romských žáků
(romská historie, zvláště novodobá, v souvislostech – rozdělení romských skupin, základní pojmy (Rom/ Cikán/ gadžo, atd.), vliv historie na utváření osobní i skupinové identity a postojů ke společnosti a jejím institucím, včetně školy)

– mluvčí romštiny nebo romského etnolektu češtiny v českém jazykovém prostředí
(základní seznámení s gramatickou a jazykovou strukturou romštiny, problematika romského etnolektu češtiny, problematika bilingvismu, neúplné jazykové směny, podoby lexikálních a gramatických přenosů z romštiny do češtiny a jejich vliv na mluvený projev dítěte, možné omyly při diagnostikách SPU romských žáků, problematika sociální a mentální zaostalosti, metody a možnosti odbourávání problémů s češtinou u romských dětí)

– kulturní specifika – tradice/současnost/vliv socioekonomických faktorů
(výchova dětí v romské rodině, postavení jednotlivých členů rodiny, normy chování a další aspekty „romství“ mezi tradicí a současností. Vliv sociokulturního zázemí na vztah romských rodin ke škole jako instituci)

– problémy některých romských žáků v MŠ a ZŠ a možný podíl školy na jejich řešení
(prezentace zkušeností pedagogů, kteří dlouhodobě pracují s romskými dětmi, sdílení doporučení a metod, příklady dobré praxe)

Účastníci dostanou písemné podklady (sylaby) ke všem blokům kurzu a také inovativní didaktické pomůcky- dvojjazyčný komiks o romské historii, bannery se světově proslulými romskými osobnostmi a jazykové bannery, postihující typické projevy romského etnolektu češtiny. Ke všem materiálům proběhne výklad k jejich praktickému využití.

Doplňující informace:

Cíl akce:Získat nové podněty a informace o romských dětech i jejich rodinném zázemí. Efektivnější spolupráce a komunikace s touto cílovou skupinou.
Kontaktní email:adam@r-mosty.cz
Kontaktní tel.:725345594
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:prevence, výchovné poradenství
pracovní činnosti, úvod do světa práce
pedagogika, psychologie
mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
český jazyk a komunikace
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
psychologové
pedagogové volného času
asistenti pedagoga
Poznámka:Časy: 12:00 – 17:00