Polytechnická pregramotnost v mateřské škole

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:1390 Kč za seminář

 
Seznámíme vás se současným pojetím polytechnické gramotnosti, jejími cíli a zejména možnostmi jejího rozvíjení při spontánních i záměrně navozených činnostech dětí.

Seznámíte se se základními metodami pro rozvíjení polytechnické gramotnosti dětí předškolního věku, obsahem vzdělávací nabídky pro předškolní děti v této oblasti (např. využití stavebnic, nářadí, tvoření s různými materiály, seznámení s některými řemesly atd.). Výraznou část času budeme věnovat „pokusům a objevům“, které vám umožní si aktivně vyzkoušet metody, s jejichž využitím si děti mohou vytvářet jednoduché prekoncepty budoucích poznatků ze základů některých vědních disciplín (např. mechaniky, optiky, zkoumání vlastností látek atd.).

Na semináři najdete inspiraci pro práci s různorodými materiály, včetně využívání méně známých technik a používání recyklovaných materiálů. Osvojíte si dovednost plánovat polytechnické aktivity pro různé skupiny dětí, stanovovat odpovídající cíle v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání i diferencovat odpovídající výstupy a hodnotit jejich naplňování.

Aktivně se naučíte, jak polytechnickou gramotnost rozvíjet při běžných aktivitách dětí v mateřské škole i jakými specifickými činnostmi ji můžeme u dětí podporovat.

Obsah v bodech:

– Úvod do problematiky
– Polytechnická gramotnost v kontextu PRV PV, možnosti jejího podporování v předškolním věku, návaznost na klíčové kompetence
– Podmínky polytechnického vzdělávání, možná rizika (věcná, didaktická)
– Volba vhodných metod polytechnického vzdělávání
– Obsah polytechnického vzdělávání v MŠ – základní charakteristika
– Hry a činnosti se stavebnicemi, využití nářadí
– Pokusy a objevy
– Tvoření z materiálů a přírodnin
– Praktické seznamování s technikou v lidském životě
– Poznávání vybraných řemesel a dovedností
– Práce pěstitelské a chovatelské
– Práce s informacemi – encyklopedie, vzdělávací centra atd.
– Pokusy a objevy – praktické využití jednoduchých aktivit z oblastí jako např. statika, mechanika, rozpustnost látek atd.
– Porozumění principům pokusů, možnosti jejich využití pro práci s dětmi, hledání vhodných příležitostí v běžném režimu MŠ
– Principy a zásady pro tvorbu dětí
– Práce s papírem – příklad metodické řady
– Práce s textilem – příklad metodické řady
– Práce se dřevem a kovem – příklad metodické řady
– Práce s hmotami – příklad metodické řady
– Práce s přírodními materiály – možnosti využití
– Využití recyklovaných a odpadových materiálů – principy, zásady, možná rizika
– Příklady některých námětů na tvorbu z těchto materiálů – vkus a nevkus
– Řemesla dříve a nyní – možnosti využití v práci MŠ
– Příklady pěstitelských a chovatelských aktivit v MŠ
– Technika kolem nás – zdroje informací (encyklopedie, vzdělávací instituce a jejich využití)

PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON (aktivita č. 2.I/6)

Doplňující informace:

Cíl akce:Seznámíme vás se současným pojetím polytechnické gramotnosti, jejími cíli a zejména možnostmi jejího rozvíjení při spontánních i záměrně navozených činnostech dětí.
Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568851733
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:učitelé MŠ