Základy matematické pregramotnosti v mateřské škole

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Místo konání:Jihomoravský
Cena:1390

 
V tomto vzdělávacím programu získáte praktické dovednosti a postoje, které jsou potřebné k vytváření základů předmatematických dovedností u dětí předškolního věku.

Získáte nový pohled na každodenní činnosti v mateřské škole z hlediska rozvoje předmatematických dovedností v kontextu integrovaného vzdělávání a naučíte se efektivně využívat metody práce k rozvoji matematických představ, kompetencí k učení a k řešení problémů jako nástroje k dosažení maximální individuální úrovně matematické pregramotnosti.

Program bude probíhat maximálně prakticky, prioritně formou hry, ve které je prostor pro vlastní aktivitu dítěte, ale i myšlení, zkoumání, legraci na úrovni odpovídající myšlení a specifickým zvláštnostem dětí předškolního věku.

Obsah v bodech:

1. Rozvoj matematické pregramotnosti jako nedílné součásti předškolního vzdělávání, její význam pro úspěšné další vzdělávání dítěte

2. Matematická pregramotnost a RVP PV – klíčové kompetence, očekávané výstupy, vzdělávací oblasti, v rámci kterých k rozvoji matematické pregramotnosti dochází:

– matematické uvažování – rozlišovat mezi důležitým a nepodstatným vzhledem k situaci; vyhodnocovat, co je pravda/nepravda, správně/nesprávně; rozlišovat příčinu a důsledek…
– matematická komunikace – zahrnuje schopnost rozumět sdělením, která mají matematický charakter, a vyjadřovat se (ústně, pohybem, graficky) srozumitelně k otázkám a problémům, které mají matematický obsah…
– vymezování problémů a jejich řešení – zahrnuje schopnost rozpoznat a formulovat matematické problémy a řešit je různými způsoby…

3. Jednotlivé oblasti matematických představ v souvislosti s matematickou pregramotností a možnosti jejich rozvoje

4. Matematický obsah – tvořený strukturami a pojmy nutnými k formulaci matematické podstaty problémů:

– kvantita (význam čísel, různé reprezentace čísel, operace s čísly, představa velikosti čísel…)
– prostor a tvar (vnímání orientace v prostoru, představy rovinných a prostorových útvarů…
– změna a vztahy (vnímání pravidelností, vytváření pravidelností, hledání souvislostí…)
– zpracování informací (porozumění informaci, znázorňování dat, vyvozování závěrů…)
5. Metody, formy práce, konkrétní činnosti vedoucí k rozvoji matematické pregramotnosti v kontextu integrovaného vzdělávání v MŠ, příklady dobré praxe

– Metody a činnosti, jejichž cílem je porozumění zadání, početnost, porovnávání, třídění, řazení, vytváření algoritmů, manipulace s předměty, prostorové vnímání a orientace, vnímání času a časové posloupnosti, vztah příčiny a následku atd.
PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON (aktivita č. 2.I/6)

Doplňující informace:

Cíl akce:V tomto vzdělávacím programu získáte praktické dovednosti a postoje, které jsou potřebné k vytváření základů předmatematických dovedností u dětí předškolního věku.
Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568851733
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:matematika a její aplikace
Cílová skupina:učitelé MŠ