Polytechnická pregramotnost v mateřské škole (16 hodin)

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:2790

 
Seznámíme vás s aktuálním pojetím a významem polytechnické gramotnosti v kontextu české vzdělávací politiky. Budeme se zabývat jejím cílem, metodami, principy a zejména možnostmi jejího rozvíjení při spontánních i záměrně navozených činnostech dětí v předškolním vzdělávání.

Formou vlastního činnostního učení se seznámíte se základními metodami pro rozvoj polytechnické gramotnosti dětí předškolního věku a s vhodným obsahem vzdělávací nabídky pro předškolní děti v této oblasti (např. využití stavebnic, nářadí, tvoření s různými materiály, seznámení s některými řemesly atd.). Výraznou část semináře se budeme věnovat tématu „pokusy a objevy“, což vám umožní aktivně si vyzkoušet metody, s jejichž využitím si děti mohou vytvářet jednoduché prekoncepty budoucích poznatků ze základů některých vědních disciplín (např. mechaniky, optiky, zkoumání vlastností látek atd.).

Najdete inspiraci pro práci s různorodými materiály, včetně využívání méně známých technik a používání recyklovaných materiálů. Osvojíte si dovednost plánovat polytechnické aktivity pro různé skupiny dětí, stanovovat odpovídající cíle v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV) i diferencovat odpovídající výstupy a hodnotit jejich naplnění.

Obsah programu v bodech:

1. Úvod do problematiky

– Pojem gramotnost, funkční gramotnost a pregramotnost
– Polytechnická gramotnost v kontextu RVP PV a mezinárodních dokumentů, její význam a pojetí v životě jednotlivce i společnosti, možnosti jejího podporování v předškolním věku
– Podmínky polytechnického vzdělávání, možná rizika (věcná, didaktická)
– Rozvíjení kompetencí předškolního dítěte při polytechnických aktivitách
– Volba vhodných metod polytechnického vzdělávání
2. Obsahová náplň polytechnického vzdělávání v MŠ, využití přirozených situací a plánování záměrně navozených situací

– Základní charakteristika činností na rozvoj polytechnického vzdělávání v běžném režimu dne v MŠ
– Hry a činnosti se stavebnicemi, využití nářadí, práce s chybou, hledání vlastního řešení, sociální dimenze (spolupráce, pomoc, komunikace)
– Využití situací pro „pokusy a objevy“ – metodika práce učitelky, vytváření prekonceptů, pokusy o záznamy
– Možnosti a cíle pro praktické seznamování dětí s technikou v lidském životě – význam techniky, vzdělávací centra jako zdroje informací (Techmánie, projekty Věda nás baví atd.); práce s informacemi, využití encyklopedií, médií
– Význam a cíle tvoření z materiálů a přírodnin, návaznost na RVP PV (očekávané výstupy)
– Řemesla dříve a nyní; možnosti spolupráce s regionálními podniky a řemeslníky
– Tematické bloky na poznávání vybraných řemesel a řemeslných dovedností
– Práce pěstitelské a chovatelské, vhodné metody, možná rizika
3. Praktická cvičení 1: „Pokusy a objevy“

– Využití, možnosti a cíle pro „pokusy a objevy“ v aktivitách v MŠ (např. z oblastí statika, mechanika, magnetizmus, rozpustnost látek atd.)
– Rozbor aktivit – porozumění principům pokusů, možnosti jejich využití pro práci s dětmi, hledání vhodných příležitostí v běžném režimu MŠ, možnost jednoduchých záznamů
4. Praktická cvičení 2: „Práce s některými materiály a jejich využití v MŠ“

– Cíle, principy a zásady pro tvorbu dětí v kontextu RVP PV (proces x výsledek) – vhodná volba cílů podle úrovně jednotlivých dětí, potřeba individualizace; vkus a nevkus ve tvorbě dětí
– Práce s papírem – příklad metodické řady, praktické cvičení – volba dovedností dětí (např. mačkání, trhání, stříhání, tvarování…)
– Práce s textilem, vhodné materiály, možná rizika – příklad metodické řady
– Práce se dřevem a kovem, volba vhodných materiálů, příklad metodické řady, náměty s různou náročností, využití nástrojů
– Práce s modelovacími hmotami, příklady vhodných materiálů, možnosti vlastní výroby, příklad metodické řady
– Práce s přírodními materiály, ekologické hledisko, přínosy a možná rizika, konkrétní náměty na tvoření
– Využití recyklovaných a odpadových materiálů – principy, zásady, možná rizika, příklady námětů
– Tvorba vlastního tematického bloku na rozvoj polytechnické gramotnosti a její prezentace
PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON (aktivita č. 2.I/6)

Doplňující informace:

Cíl akce:Polytechnická pregramotnost v mateřské škole (16 hodin)
Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:586851733
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:učitelé MŠ