Role učitele při podpoře rozvoje řeči

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:1390

 
Seminář je zaměřen na podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku a žáků přípravných tříd a prvních ročníků základních škol, kteří mají opožděný vývoj řeči.

V rámci semináře budou účastníkům doporučeny pomůcky a příklady preventivní práce pedagoga u dětí a žáků s opožděným vývojem řeči.

Závěrečná část programu je zaměřena prakticky na sluchové hry, dechová cvičení – práce s pomůckami, gymnastika mluvidel, cviky pro rozvíjení motoriky mluvidel, rytmizace slov, říkadel, rozpočítadel, hry se zpěvem, vyprávění, reprodukce a dramatizace pohádky, doporučení metodických materiálů vhodných pro preventivní činnosti u dětí s opožděným vývojem řeči. Nedílnou součástí semináře jsou způsoby práce s rodiči zaměřené na vydávání doporučení rodičům nebo zákonným zástupcům s možností vydání doporučení k návštěvě odborného pracoviště zaměřené na diagnostiku a terapii opožděného vývoje řeči u dětí.

Dílčí témata vzdělávacího programu:

– Systém logopedické péče v ČR s přihlédnutím ke kompetencím pedagoga
– Dítě s opožděným vývojem řeči, jeho charakteristika a dopady jeho vady do výchovně vzdělávacího procesu se zaměřením na kompetence pedagoga
– Příklady z praxe, způsoby práce s dítětem, způsoby vydání doporučení rodičům dítěte
– Praktické ukázky výukových hodin, způsoby zapojení metod a forem práce zaměřených na prevenci opožděného vývoje řeči
– Diskuze, dotazy a výměna zkušeností

Vzdělávací cíl:
Pedagogové získají vhled do systému a kompetencí logopedické péče ve školství. Osvojí si základní znalosti ohledně problematiky opožděného vývoje řeči s přihlédnutím ke kompetencím pedagoga bez logopedického vzdělání. Zvládnou zapojení jednoduchých aktivit zaměřených na prevenci opožděného vývoje řeči v rámci běžných výchovných a vzdělávacích aktivit.

PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON (aktivita č. 2.I/6)

Doplňující informace:

Cíl akce:Seminář je zaměřen na podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku a žáků přípravných tříd a prvních ročníků základních škol, kteří mají opožděný vývoj řeči.
Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568851733
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:učitelé 1. stupně