Specifické poruchy chování u dětí předškolního věku v poslední třídě MŠ

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:1390

 
Na semináři se seznámíte se základní terminologií a získáte potřebné znalosti k diagnostice specifických poruch chování. Osvojíte si řadu poznatků a praktických postupů v oblasti pedagogické diagnostiky. Díky tomu budete schopni přizpůsobit výuku potřebám žáků s poruchou chování.

Účastníci vzdělávacího programu posoudí možnosti práce s dítětem, včasné diagnostiky a aplikace do výuky.

Stručný obsah:
– Včasná diagnostika a včasná intervence jako východiska pro práci s dítětem a s rodiči, na jejichž základě lze s dítětem účinně pracovat
– Základní pojmy, specifické poruchy chování, ADHD, ADD, hyperkinetický syndrom
– Vztah mezi specifickými poruchami chování a poruchami chování bez symptomů hyperkinetického syndromu
– Vztah mezi specifickými poruchami chování a specifickými poruchami učení na bázi – ADHD se zaměřením na specifika pro práci učitele
– Objasnění symptomatologie těchto poruch, kritéria pro diagnostiku SPCH, platná legislativa, metody práce u dětí se SPCH v předškolním zařízení, spolupráce rodiny
– Postavení dítěte s ADHD v mateřské škole a vztah učitele k takovémuto dítěti
– Pedagogická diagnostika a depistáž dětí v mateřské škole učitelem, tvorba individuálních vzdělávacích plánů
– Prevence vzniku poruch chování u dětí s ADHD
– Diskuse a rozbor příkladů z praxe
PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON (aktivita č. 2.I/6)

Doplňující informace:

Cíl akce:Specifické poruchy chování u dětí předškolního věku v poslední třídě MŠ
Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568851733
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:předškolní vzdělávání
Cílová skupina:učitelé MŠ