Studium pro koordinátory ŠVP 250 e-learningová forma

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Místo konání:Jihomoravský
Cena:12900 Kč za celé studium

 
– Toto studium je vytvořeno dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9 b – Studium k výkonu specializovaných činností – tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů na základních a středních školách.
– Studium zvýší kvalifikaci a umožní tak zařazení pedagoga do vyšší třídy a získaní příplatku.
– Cílem studia je vybavit účastníky vědomostmi a dovednostmi, které umožní připravit se na možná rizika a úskalí, která mohou nastat v souvislosti s ŠVP. Umožní také cennou výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe. Kurz je určený pro pedagogy základních, základních uměleckých i středních škol. Studium zvýší kvalifikaci pedagoga.
– Kurz je určen pro učitele ZŠ, ZUŠ a SŠ.
– Kurz je průběžně inovován tak, aby odpovídal aktuálnímu vývoji v oblasti rámcových a školních vzdělávacích programů i změnám právních předpisů. Od koordinace tvorby ŠVP přenášíme důraz na získání potřebných vědomostí a dovedností v oblasti vyhodnocování, průběžných inovací a řízení kvality školních vzdělávacích programů.
ČASOVÝ PLÁN STUDIA:

Délka celého kurzu je cca 10 měsíců (dva semestry). Celková hodinová dotace je 250 hodin.

V eLearningové formě veškeré studium, kromě 3 prezenčních setkání, probíhá v prostředí LMS Moodle.

Témata jsou rozdělena do 10 lekcí, jedna lekce je plánována na jeden měsíc studia. Předpoklad je, že čas strávený studiem tématu jedné lekce je v rozsahu cca 24 hodin, tj. 24 hodin za měsíc, tj. 6 hodin týdně. Do tohoto času se započítává i účast na online diskusích, které mají dvě formy:

– volná diskuse s ostatními účastníky – minimálně 1x týdně na téma dané přednáškou
– tutorovaná diskuse (s tutorem a vlastní skupinou) – 0,5 hodiny 1x za dva týdny v předem stanoveném čase
Podmínkou pro vstup do následující přednášky je úspěšné absolvování testu (dosažení požadovaného počtu bodů), kterým je zakončena každá přednáška.

UKONČENÍ STUDIA:

– Studium je ukončováno obhajobou závěrečné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Komise je tříčlenná – tvoří ji vedoucí učitel kurzu, jeho zástupce a jeden z lektorů.
– Závěrečná práce je zpracována v rozsahu nejméně 20 normostran textu, vztahuje se k tématickým okruhům, které jsou studentům nabídnuty ke zpracování a má náležitosti, které jsou uvedené v podmínkách certifikace. Student může navrhnout vlastní téma závěrečné práce, pokud se na tom předem dohodne s vedoucím učitelem.
Doplňující informace
Po absolvování obdržíte certifikát s akreditací MŠMT.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem studia je vybavit účastníky vědomostmi a dovednostmi, které umožní připravit se na možná rizika a úskalí, která mohou nastat v souvislosti s ŠVP.
Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568851733
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
e-learning
Oblast:školský management a řízení školy
kvalifikační vzdělávání (akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
jiné (ostatní akce)
1. stupeň ZŠ
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení