Vzdělávání nadaných dětí v MŠ – kurz na klíč

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:1990

 
Získáte přehled o projevech nadání v předškolním věku, o vzdělávacích přístupech a strategiích práce s nadanými, o aplikaci podpůrných opatření v procesu vzdělávání nadaných dětí v mateřské škole.

Obsah kurzu v bodech:

 • co je talent – nadání
 • deklarace práv nadaných dětí v systému vzdělávání
 • rámec podpory nadaných v systému vzdělávání ČR
 • kurikulární rámec podpory nadání v RVP PV
 • RVP PV a ŠVP
 • role školského poradenského zařízení (IVP – podpůrná opatření)
 • potřeby a specifika dětí v předškolním věku
 • nadání v předškolním věku – typické projevy (oblast intelektová, oblast řeči, sociální oblast)
 • klíčové principy rozvíjení potenciálu nadaných v předškolním období (individualizace, diferenciace)
 • příklady kazuistiky
 • význam pedagogické diagnostiky
 • teorie mnohočetné inteligence H. Gardnera (Dimenze myšlení, 1999)
 • příklady nejen podpůrných opatření: metody výuky, organizace výuky, úprava a obsah výstupů vzdělávání, hodnocení
 • problémy nadaných dětí v předškolním věku: problém pozitivního označování, nevyrovnanosti vývoje, postoje rodičů
 • základní principy práce s nadanými dětmi: neautorativní komunikace, pozorné naslouchání, objasňování, parafrázování a shrnutí, respektování specifik činnosti dítěte, prostor pro prezentaci dítěte, provádět společné hodnocení činností
 • úloha rodiny, vliv rodiny na rozvoj nadání
 • webové stránky organizací působících v oblasti podpory nadání

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)