Využití prvků sexuální výchovy v mateřské škole – kurz na klíč

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:1250

 
„Pilíře sexuální výchovy v mateřské škole nejsou žádnou výchovou k sexu. Těžiště je ve vysvětlování otázek reprodukce, seznamování s ženským i mužským tělem a péčí o něj a o varování dětí před možným sexuálním zneužíváním.” 
– doc. PaeDr. Miluše Rašková

Dítě předškolního věku přichází s celou řadou otázek se sexuální tematikou a čeká na uspokojivou odpověď. Jak jsem se narodil? Proč nechodím do bazénu nahá…
Jak toto téma citlivě uchopit?

Popis kurzu

Teoreticko – praktický vzdělávací program je zaměřen na témata související s problematikou přirozeného začlenění prvků sexuální výchovy do každodenních činností v souladu s RVP PV – zejména v oblasti biologické.

Osvojíte si těžiště významu sexuální výchovy jako výchovy ke zdravým životním návykům a postojům, utváření pozitivních vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, uvedení dítěte do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními.
Seznámíte se schématem sexuální výchovy ve třech rovinách: rovina citových vztahů, rovina sociální a rovina rozumová.

V praktické části se seznámíte s konkrétními ukázkami integrovaného učení hrou, návrhy témat a konkrétní náměty činností. Náplň aktivit podporuje přirozenou touhu po poznávání, respektuje individualitu dítěte, dává odpovědi na jeho otázky.
Důležitou součástí programu je diskuze nad projednávanými tématy, možnými problémy souvisejícími se zaváděním projektu do školy a příběhy z praxe (hry na doktory, obnažování, masturbace atd.). 

Na závěr obdržíte metodické materiály pro začlenění prvků sexuální výchovy do vzdělávání.

Cíl kurzu

Posílit kompetence pedagogů k citlivému využití prvků sexuální výchovy v každodenní praxi v mateřské škole. 

Obsah kurzu v bodech:

 • charakteristika předškolního období;
 • sexuální výchova a dítě předškolního věku;

 • předškolní pedagog a schéma sexuální výchovy ve třech rovinách – rovina citových vztahů, rovina sociální a rovina rozumová;
 • těžiště významu sexuální výchovy – výchova ke zdravým životním návykům a postojům, utváření pozitivních vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, uvedení dítěte do společenství ostatních lidí, do pravidel soužití s ostatními;
 • role rodiny a školy;
 • okruhy sexuální výchovy – citové vztahy mezi lidmi, kamarádství, přátelství, vztahy v rodině, vztahy mezi mužem a ženou, partnerství a rodičovství, rozdíly mezi oběma pohlavími po stránce tělesné, psychické i sociální, tj. po stránce sociálních rolí a životních úkolů, péče o zdraví, o vlastní tělo a jeho čistotu (včetně intimních částí), cit pro osobní soukromí, přirozený stud, vznik života a narození dítěte, ochrana před nebezpečím úchylných jedinců – před týráním či sexuálním zneužíváním dítěte;
 • metodika sexuální výchovy v mateřské škole;
 • projekt do integrovaného učení hrou – charakteristika projektu, záměr, cíle, myšlenková mapa projektu, rozbor jednotlivých témat: lidské tělo, růst a vývoj, čistota a zdraví, soukromí a stud, citové vztahy, rozdíly pohlaví, otázka narození;
 • náměty činností – pro rozvoj řeči, činnosti směřující k poznávání, představivosti, fantazii, činnosti podporující sebepojetí, city a vůli, směřující k podpoře utváření vzájemných vztahů a vzájemné komunikaci, činnosti směřující k utváření potřebných dovedností, návyků a postojů ve společenství ostatních a do pravidel soužití s ostatními, hudební a hudebně-pohybové činnosti, výtvarné a pracovní činnosti;
 • diskuze příběhy z praxe (hry na doktory, obnažování, masturbace a co s ní…);
 • evaluace.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ