KURZ ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY A LUKOSTŘELBY

Pořádá Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Termín:10. 06. 2024 – 14. 06. 2024
Cena:3000 Kč za seminář

 
Časový a obsahový plán :

Nedílnou součástí kurzu jsou témata :

Aplikace vhodných pohybových aktivit z hlediska alternativních forem primární a sekundární prevence jednotlivých druhů oslabení.
Využití zdravotně tělovýchovných systémů.
Základy lukostřeleckého sportu, technika a metodické postupy, orientace pro zdravotně postižené.
Řízení vyučovacího procesu ve zdravotní TV, organizační formy.
Prevence a kompenzace svalové nerovnováhy.
Základní pojmy z patologie, příčiny vzniku poruch hybného systému, vliv civilizačních faktorů, základní typy poruch hybného systému.
Základy lukostřelby, metodické postupy výcviku.
Přednášky :
– Historie lukostřelby, sportovní soutěže, kategorie. Vybavení a pravidla bezpečnosti.
– Vztahy mezi pohybovou výchovou a duševním rozvojem člověka – význam pohybové výchovy na duševní zdraví a sociální adaptaci zdravotně oslabeného a postiženého jedince.
– Didaktický proces ve zdravotní TV a jeho zákonitosti – motorické učení, metodické zásady, praktické cvičební postupy. Složky didaktického procesu. Tělovýchovné prostředky a jejich využití.
– Regenerace zdravotně oslabených a postižených – regenerační prostředky, životospráva, pohybové režimy a jejich tvorba.
Cvičení/praktické hodiny :
– Zásady vyrovnávacího procesu při ovlivňování svalových dysbalancí v jednotlivých oblastech pohybového systému.
– Aplikace a metodické postupy vyrovnávacích cvičení při oslabení hybného systému u zdravotně postižených jedinců I.
– Aplikace a metodické postupy vyrovnávacích cvičení při oslabení hybného systému u zdravotně postižených jedinců II.
– Aplikace pohybových režimů vzhledem k jednotlivým druhům oslabení a zdravotního postižení. Cvičební pomůcky – jejich význam.
– Využití dalších forem – čínská gymnastika, jógová cvičení.
– Rozvoj základních hybných stereotypů – posturálního, lokomočního, dechového.
– Dechová cvičení – rozvoj dechové funkce, řízené dýchání.
– Relaxační cvičení – relaxační metody ( Jacobson, Schulz, Machač)
– Aplikace vyrovnávacích cvičení při funkčních poruchách i strukturálních změnách respiračního systému u zdravotně oslabených a postižených jedinců.
– Výběr lukostřeleckého náčiní, seřízení, stavba střelnice.
– Základní technika, instinktivní střelba.
– Střelba s mířidly I., II.
– Střelecký trénink – změna vzdáleností I., II.
– Kontrolní závod.

Doplňující informace:

Cíl akce:Kurz je určen studentům a učitelům TV na ZŠ.
Kontaktní email:neuhauserova@ftvs.cuni.cz
Kontaktní tel.:220172082
Typ akce:kurz
Oblast:člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
trenéři sportovních škol
pedagogové volného času