Aktivní učení v přírodovědných předmětech

Pořádá Akredika o.p.s.

Termín:na klíč

 
Různé příležitosti aktivního učení v přírodovědných předmětech (F, Ch, Př, Z). Cílem kurzu je ukázat, co by mohlo žáky přivést ke studiu přírodních věd. Každopádně jde o metody a formy aktivního učení. Každý učitel přírodních věd má příležitost nadchnout žáky k zájmu o učení. Kurz představí základní směry, jak je možné toho dosáhnout. Jde např. o bádání, kdy žáci ověřují hypotézu, kterou sami naformulují – což je základní princip badatelsky orientované výuky. Nebo žáci bádají v okolí školy – což je nazýváno místně zakotveným učením. Nebo odhadují a výpočtem ověřují správnost svého odhadu. Kurz nabízí široké spektrum aktivit, ze kterého si každý účastník vybere to, co je pro něj použitelné. Každý účastník dostane podpůrné materiály v elektronické podobě.

Forma a průběh:

Seminář proběhne formou kombinace individuální a skupinové práce, diskuse budou probíhat v komunitním kruhu:

Cíl semináře:
představení lektora a účastníků
snos myšlenek na téma: Co umíme?
pojmenování vzdělávacích potřeb (resp. očekávání) k tématu ze strany účastníků (Co bychom se chtěli naučit? S čím si nevíme rady? Chtěli bychom odpovědi na tyto otázky…)
praktické ukázky výukových programů (resp. metod) – přímá práce účastníků kombinovaná s pozorováním videí
analýza ukázek
shrnutí dle potřeb účastníků
společná reflexe
Vzdělávací záměr
Každý účastník by měl umětvyjmenovat příležitosti, jak metody aktivního učení přispívají k vnitřní motivaci k učení
vysvětlit proč je dobré metody a formy aktivního vyučování používat
vytvořit přehled používaných metod a forem aktivního učení a doplnit jej o metody a formy nové
popsat model třífázového učení „evokace – uvědomění si významu – reflexe“
analyzovat ukázku výukové jednotky založené na principu E-U-R
pojmenovat další příležitosti směřující k rozvoji aktivního učení ve svých předmětech
vytvořit nástřel konkrétní vyučovací jednotky a sdílet ji – formou společně vytvořeného inspirátoru – s ostatními účastníky

Délka: Seminář má 8 výukových hodin (1 výuková hodina = 45 minut)
Forma studia: prezenční
Komu je kurz určený:
Vzdělávací program je určen učitelům přírodovědných předmětů (F, Ch, Př, Z) ZŠ a SŠ. Maximální počet účastníků je 30.

Doplňující informace:

Cíl akce: Cílem kurzu je ukázat, co by mohlo žáky přivést ke studiu přírodních věd. Každopádně jde o metody a formy aktivního učení.
Kontaktní email:alice.turkova@akredika.cz
Kontaktní tel.:775686206
Typ akce:kurz
Oblast:člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)
Cílová skupina:učitelé VOŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně