PP 642 Práce se třídou v rámci primární prevence. 09.12.2024, 9:00–16:00

Pořádá Descartes v.o.s.

Termín:09. 12. 2024
Místo konání:Celá ČR
Cena:2550

 
Seminář se zabývá tématem obecné – primárně preventivní práce s třídními kolektivy na školách (resp. možnou náplní třídnických hodin) – jejich smyslem, cíli, pravidly, strukturou, obsahem (tématy), důležitými ovlivňujícími faktory i možnými potížemi, které se mohou při preventivní práci se skupinou vyskytnout.   Seminář obsahuje jednak teoretická východiska práce se třídou, na straně druhé budou účastníci interaktivní formou seznámeni s názornými ukázkami konkrétních aktivit – na vlastní kůži si vyzkouší některé techniky, přímo použitelné při práci se třídou. Primárně preventivní práce se třídou by měla mít předem stanovené, reálně dosažitelné cíle, materiální podmínky (adekvátní čas, dobu a místo, tzn. kdy, jak dlouho a kde), personální obsazení (s kým) a především konkrétní strukturu, kterou je dobré téměř vždy dodržovat. Věnovat se také budeme samozřejmě faktory, které efektivitu práce se třídou podporují, ale také faktory, které mohou tuto práci komplikovat a narušovat. Lektor jakožto školní psycholog a preventista se bude snažit předat vědomosti a zkušenosti získaná teoretickým studiem psychologie a praktickými zkušenostmi nabytými ve sféře školního prostředí a pedagogicko-psychologického kontextu.  Po celou dobu programu bude vymezen čas a prostor pro vlastní dotazy a připomínky samotných účastníků. Třída je živý a neustále se měnící pestrý organismus. Kromě příjemných prvků jako je přátelství či legrace se v každé třídě vyskytuje často i věci nepříjemné a nebezpečné. V dnešní době obecně se tyto jevy nazývají jako rizikové chování (dříve sociálně patologické jevy). Abychom tento výskyt mohli co nejvíce minimalizovat, je potřeba se třídou preventivně pracovat. K tomu slouží mnoho aktivit a technik, které podporují soudržnost, adekvátní komunikaci či zdravé názory na určitá témata. Tyto aktivity (resp. řízené skupinové diskuse) mají svá pravidla a zákonitosti, na která se při tomto semináři zaměříme.  

Doplňující informace:

Cíl akce:Cíle primárně preventivní práce s třídními kolektivy (proč vlastně pracovat se třídou?)    0,5 hod Podmínky realizace preventivní práce se třídou. 1hod Čas – začátek, konec, rozdělení do časových úseků, přestávky a celková časová dotace preventivních akcí. Prostor – vhodné místo, úprava místa konání, potřebné vybavení a pomůcky. Personální obsazení (kdo by se měl na této práci podílet a proč). Struktura ucelené práce se skupinou (jednotlivé fáze a jejich pořadí). 0,5 hod Pravidla: 0,5 hod přístupu v chování k žákům/studentům – jak s nimi mluvit, jakou rétoriku použít, seznámení s tím, které strategie v komunikaci a chování kdy a kde užít chování žáků a studentů účastnících se těchto preventivních hodin. Názorné praktické ukázky konkrétních aktivit zaměřené na odreagování a seznámení s úvodem i následnou reflexí (např.: Místa si vymění; Kostka; Podávání rukou; Házení předměty; Imaginární házení; Co děláš?; Viking, slon a anděl; Molekuly aj.) 1 hod Názorné praktické ukázky konkrétních aktivit zaměřené na komunikaci a spolupráci s úvodem i následnou reflexí (např.: Nálepky; Komunikace ve trojicích; Fámy; Přibližování a oddalování; Osobní prostor; Gordický uzel; Seřazení se; Stavba věží; Společná stavba aj.) 1 hod. Názorné praktické ukázky konkrétních aktivit zaměřené na sociální role v kolektivu a důvěru s úvodem i následnou reflexí (např.: Rozdělení se dle zvířat; Pán v publiku; Kruh bezpečí; Padavé nádraží; Letadla aj.) 1 hod. Prevence a řešení možných potíží při skupinové práci se žáky s a studenty (schopnost pozornosti, socializace, sebereflexe, motivace, narušování programu, zvládání afektů aj.)  1 hod Shrnutí, dotazy, zpětná vazba. 0,5 hod
Kontaktní email:info@descartes-agentura.cz
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
seminář
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:asistenti pedagoga
učitel – metodik prevence
výchovní poradci
pedagogové volného času
ředitelé škol a školských zařízení
vychovatelé školských zařízení
učitelé VOŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně