Sexuální výchova a osvěta u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II

Pořádá Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s.

Termín:01. 01. 2020 – 18. 03. 2022
Místo konání:Praha
Cena:15000 Kč za seminář Kč

 
Seminář je určen zejména pro psychology, speciální pedagogy, asistenty pedagogů,učitelům speciálních škol, vychovatele školských zařízeních, výchovné poradce, metodiky prevence i další pedagogy včetně pedagogů volného času.
Seminář obsahuje:
Úvod
Hranice sexuální výchovy (výuky) a poradenství
Individualizace sexuální výchovy dle potřeby jednotlivých žáků
Stupně a formy poradenství v oblasti sexuality osob se zdravotním postižením, žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
Důvody k doporučení vytvořit ve školských zařízením pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami dokument, který ujasní postoje školského zařízení k sexuálním otázkám a stanoví postupy řešení eventuálních problémů.

Detailní rozbor témat dokumentu o sexualitě, vztazích a ochraně před sexuálním zneužitím ve školském zařízení

Způsoby řešení možných důsledků sexuality, přípustné a nepřípustné formy kontaktu s žáky a zákonnými zástupci

Doplňující informace:

Cíl akce:Realizovat účelnou sexuální výchovu v prostředí, kde témata ve školním vzdělávacím programu nepokrývají celé spektrum vzdělávacích potřeb jednotlivých žáků a kde se pedagogický pracovník setkává se sexualitou žáků ve větší míře i mimo vzdělávací proces.
Kontaktní email:z.pro@centrum.cz
Kontaktní tel.:606917488
Poznámka k ceně:Cena může být mírně navýšena o cestovné
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:prevence, výchovné poradenství
pedagogika, psychologie
člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
cizí jazyky, jazykové vzdělávání
Cílová skupina:výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení
učitelé speciálních škol
učitel – metodik prevence
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
psychologové
pedagogové volného času
asistenti pedagoga
Poznámka:Seminář lze objednat na klíč ve vaší instituci v celé ČR