Rozvoj percepčně kognitivních funkcí u dětí předškolního věku

Pořádá DYS-centrum Praha z. ú.

Termín:06. 03. 2024
Místo konání:Praha
Cena:1300 Kč za seminář

 
• osobnost dítěte předškolního věku a specifika jeho vývoje, vývojové škály; variabilita vývoje předškolního dítěte a jeho souvislost s případným školním neúspěchem (oslabení motorických schopností, zrakového vnímání, sluchového vnímání, vnímání časoprostoru, pozornosti, paměti, myšlení, vyjadřování, porozumění řeči);

• srovnání kooperativních a kompetitivních způsobů edukace, pozitiva, negativa;

• možnosti intervence směrem k dítěti s cílem odstranit deficity ve vývoji jednotlivých percepčně-kognitivních oblastí;

• ukázky pomůcek k stimulaci jednotlivých percepčních funkcí;

• sociální dovednosti a hra; rozvoj samostatnosti, iniciativy a zodpovědnosti;

• příklad plánů osobního rozvoje dětí s rizikem SPU a dětí s lehkou mentální retardací.

Doplňující informace:

Cíl akce:
Kontaktní email:dyscentrum@dyscentrum.org
Kontaktní tel.:773507222
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:seminář
Oblast:pedagogika, psychologie
Cílová skupina:učitelé MŠ
speciální pedagogové
psychologové