Práce s vinou a smířením v pedagogickém prostředí

Pořádá Centrum dalšího vzdělávání VOŠ Jabok

Termín:na klíč
Kraj:Praha
 
Absolvent kurzu je veden ke zcitlivění pro porozumění souvislostí spojených s tématy viny, smíření a odpuštění ve vzdělávacím a výchovném procesu. Rozumí práci s vinou a smířením jako tématům výchovy k eticky zralému lidství.
Zná vybrané techniky a postupy pro řešení konfliktů a mezních situací (kriminalita, neštěstí, zranění, úmrtí apod.), které se dotýkají dětí a mládeže jako jednotlivců i členů kolektivů. Zná návazná zařízení a služby, které lze při těchto situacích využít.
Je schopen pracovat s jednotlivci a se skupinou na řešení vybraných životních a výchovných situací, které v sobě mají aspekt viny/provinění, potřeby mezilidského smíření i smíření se s nastalou situací.
Kurz slouží k růstu etické a mravní kompetence každého účastníka a specifikuje své zaměření na pedagogické pracovníky. Absolvent kurzu může působit jako poradce ředitele v oblasti zvládání mezních situací.
Kurz je zdarma pro pedagogické pracovníky, jelikož je podpořen z projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000325. Vzhledem k této skutečnosti se ho mohou účastnit pouze PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI, kteří buď vykonávají svou pracovní činnost z více než 50 % na území hl. m. Prahy, nebo jsou na území hl. m. Prahy hlášeni k trvalému pobytu, případně splňují obě podmínky.

Doplňující informace:

Cíl akce:Cílem kurzu je osobnostně sociální rozvoj pedagogů v oblasti komunikace, emoční inteligence a sebereflexe.
Kontaktní email:cdv@jabok.cz
Kontaktní tel.:603 330 793
Poznámka k ceně:Tento kurz je za stanovených podmínek plně hrazen pedagogům projektem MHMP.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:pedagogika, psychologie
Cílová skupina:výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé VOŠ
učitelé speciálních škol
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence
speciální pedagogové
ředitelé škol a školských zařízení
psychologové
pedagogové volného času
asistenti pedagoga
Poznámka:Kurz se bude konat v prostorách VOŠ Jabok, každý den od 9:00 do 16:30.